Res iudicata jako podstawa stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego o zwolnieniu ze służby w Policji / The seriousness of Res judicata as a principle to declare a personal command of dismissing a Police invalid (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: Niniejszy artykuł został w całości poświęcony problematyce związanej ze stwierdzeniem nieważności rozkazu personalnego o zwolnieniu ze służby w Policji ze względu na naruszenie zasady res iudicata. Niezbędnym elementem tej konstrukcji prawnej jest ustalenie tożsamości spraw rozstrzygniętych dwoma decyzjami administracyjnymi, z których jednej przysługuje przymiot ostateczności. Wskazano, że każda przesłanka określona w art. 41 ust. 1 albo 2, a także w art. 38 ust. 4 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji stanowi odrębną i niekonkurencyjną wobec pozostałych podstawę do zwolnienia policjanta ze służby w Policji. Każda z nich wytycza też granicę sprawy administracyjnej w rozumieniu art. 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Podstawa prawna do zwolnienia ze służby w Policji jest zatem kluczowym elementem umożliwiającym ustalenie, czy rozstrzygnięcia dotyczą tej samej sprawy.

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji nr 3/2018

Słowa kluczowe: Policja, policjant, służba w Policji, zwolnienie ze służby w Policji, powaga rzeczy osądzonej res iudicata, decyzja administracyjna/rozkaz personalny

Abstract: This article was completely devoted to issues connected with declaration a personal command of dismissing a policeman from serving in the Police being invalid because of the seriousness of res judicata. An indispensable element of this legal construction is the determination of the identity of cases resolved by two administrative decisions, one of whichis the attribute of validity. It was indicated that each condition specified in Art. 41 (1) or (2), as well as in Art. 38 (4) of the Act of 6 April 1990 on the Police is a separate and uncompetitive basis of dismissing a police officer from service in the Police. Each of them also delimits an administrative case (matter) within the meaning of Article 1 of the code of administrative proceedings. The legal basis of dismissing from the service in the Police is therefore a key element enabling to determine whether the decisions concern the same matter.

Keywords: Police, policeman (police officer), police service, dismissing form serving in the Police, the seriousness of res judicata, administrative decision/personal command