Rola dzielnicowego w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej (ebook)

4,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Dzielnicowy jest gospodarzem przydzielonego mu rejonu służbowego, powinien znać specyfikę obsługiwanego terenu, realizować policyjną profilaktykę prewencji kryminalnej z jednoczesnym urzeczywistnianiem służebnej roli Policji wobec społeczeństwa . Czy spełnia on jego oczekiwania?

Słowa kluczowe: dzielnicowy, społeczność lokalna, bezpieczeństwo, procedura ,,Niebieskie Karty?, skarga

Summary: Neighborhood is the host of the department assigned to him, should know the specific nature of the area served, carry out police prevention of crime prevention while simultaneously implementing the servant role of Police against society. Does it meet his expectations ?

Keywords: district, local society, security, Blue Card Procedure. complaint