Rola Policji w zwalczaniu przestępczości przeciwko dobrom kultury (ebook)

Rola Policji w zwalczaniu przestępczości przeciwko dobrom kultury (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Policja jako organ prowadzący postępowanie karne pełni istotną rolę w ściganiu przestępstw przeciwko zabytkom. Skuteczność działań w tym zakresie uzależniona jest od kilku czynników. W artykule zwrócono szczególną uwagę na problemy związane z ujawnianiem tego rodzaju czynów, wskazując na trudności w identyfikowaniu przedmiotu przestępstwa, a także znaczenie współpracy organów ścigania z wojewódzkimi konserwatorami zabytków. Bardzo ważną kwestią jest właściwa kwalifi kacja prawna czynu, która utrudniona jest przez rozproszenie karnoprawnych regulacji odnoszących się do przestępczości przeciwko dobrom kultury w różnych aktach prawnych. Przepisy w tym zakresie zawarte są przede wszystkim w kodeksie karnym oraz w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Co więcej, ustawodawca stosuje zróżnicowaną terminologię w opisie znamion poszczególnych przestępstw. Efektowność ścigania w znacznej mierze uzależniona jest od wykorzystania w tego typu sprawach wiedzy specjalistycznej. W związku z tym podkreślono rolę biegłych i konsultantów, ale także zwrócono uwagę na potrzebę właściwego przygotowania funkcjonariuszy Policji do ścigania przestępczości przeciwko dobrom kultury.

Słowa kluczowe: Policja, przestępstwa przeciwko dobrom kultury, zabytek, postępowanie karne, dziedzictwo narodowe, zwalczanie przestępczości

Summary: The Police, as the body conducting the criminal proceedings, plays an important role in prosecuting crimes against monuments (heritage sites). The effectiveness of activities in this area depends on many several factors. The article focuses on problems related to the disclosure of this type of acts, indicating the difficulty in identifying the subject of the crime, as well as the importance of cooperation of law enforcement agencies with the Provincial Monument Conservators. A very important issue is the proper legal classifi cation of the act. It is difficult because of the dispersion of penal regulations referring to crime against cultural property in many various legal acts. Regulations in this area are included primarily in the Penal Code and in the Act on the Protection and Care of Monuments. What is more, the legislator uses different terminology to describe constituent elements of each offence. The effectiveness of prosecution largely depends on the use of specialist knowledge in such matters. Therefore, the role of experts and consultants was emphasized. The particular attention should be also paid to need of providing specialized preparation of Police officers in the field of crime against cultural property.

Keywords: Police, crimes against cultural objects, monuments, criminal proceedings, heritage site, combating crimes