Rozdział 2. Prawnokarne aspekty sprzedajności (ebook)

7,69 

Opis

Opis produktu:

Sprzedajność funkcjonariusza Policji. Aspekty normatywne i kryminologiczne

2.1. Regulacja sprzedajności w kodeksie karnym z 1997 r.

2.1.1. Uwagi wprowadzające

2.1.2. Podmiot przestępstwa i strona podmiotowa

2.1.3. Przedmiot ochrony i strona przedmiotowa

2.1.4. Typy sprzedajności

2.1.5. Kary, środki karne, przepadek i środki kompensacyjne

2.1.6. Ustawowa klauzula subsydiarności

2.1.7. Konstrukcje prawne wyłączenia lub łagodzenia odpowiedzialności

2.1.8. Podsumowanie

2.2. Polskie regulacje antykorupcyjne

2.2.1. Regulacje ustawowe

2.2.2. Przepisy regulujące pragmatykę policyjną

2.2.3. Strategie antykorupcyjne

2.3. Międzynarodowe prawodawstwo antykorupcyjne

2.3.1. Działania antykorupcyjne Rady Europy

2.3.2. Działania antykorupcyjne Unii Europejskiej

2.3.3. Działania antykorupcyjne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

2.3.4. Działania antykorupcyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych

2.3.5. Penalizacja korupcji na płaszczyźnie pozaeuropejskiej

2.3.6. Podsumowanie

W rozdziale drugim opisano prawnokarne aspekty sprzedajności oraz polskie i europejskie prawodawstwo antykorupcyjne. Zasadniczy trzon tego rozdziału stanowi dogmatyczna analiza obowiązujących przepisów karnych łapownictwa biernego. W pracy dokonano studium aktualnie obowiązujących przepisów karnych, ze zwróceniem uwagi zarówno na podmiot przestępstwa łapownictwa biernego, stronę podmiotową, przedmiot ochrony i stronę przedmiotową, jak i rodzaj sankcji karnych. Konieczne stało się zaprezentowanie definicji legalnej funkcjonariusza publicznego z art. 115 § 13 k.k. oraz osoby pełniącej funkcję publiczną z art. 115 § 19 k.k., a także omówienie typów przestępstwa łapownictwa biernego. W opisie zdefiniowane zostały pojęcia korzyści majątkowej i osobistej. Zostały ponadto poczynione uwagi w przedmiocie kształtowania się podstaw odpowiedzialności za tzw. napiwek. Uwagi te stanowią komplementarną część rozdziału. W pracy nie mogło zabraknąć analizy ustawowej klauzuli subsydiarności zawartej w art. 231 § 4 k.k. i klauzuli niekaralności z art. 229 § 6 k.k. Wskazane powyżej przepisy ze względu na przedmiot ich regulacji mają istotne konotacje z unormowaniem przestępstwa łapownictwa biernego. W pracy zostały ponadto wskazane i omówione regulacje kształtujące prawa i obowiązki podmiotu przestępstwa sprzedajności ? funkcjonariusza Policji ? oraz przepisy dotyczące zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Policji.

W celu wypracowania skutecznego modelu przeciwdziałania sprzedajności dokonano analizy innych aktów prawnych i zawartych w nich regulacji antykorupcyjnych. Antykorupcyjne regulacje prawne zostały podzielone na: przepisy dotyczące sposobu finansowania działalności politycznej, przepisy zakazujące konkretnym osobom udziału w życiu politycznym, przynależności do związków zawodowych czy partii politycznych, przepisy zakazujące kumulacji ról publicznych, zakazy podejmowania dodatkowego zatrudnienia czy przepisy nakładające obowiązek składania oświadczeń majątkowych.

Problem sprzedajności i korupcji, jako problem globalny, stanowi również przedmiot zainteresowania organizacji i instytucji działających na arenie międzynarodowej. Akty prawne, takie jak konwencje czy rezolucje, wyznaczają standardy kryminalizacji i penalizacji zachowań o charakterze korupcyjnym w prawie wewnętrznym państw członkowskich będących sygnatariuszami tych porozumień. W monografii problematyka ta została omówiona w rozdziale drugim.

Element podsumowujący rozważania prawnokarne regulacji łapownictwa biernego stanowi syntetyczna charakterystyka najistotniejszych aspektów przestępstwa sprzedajności, w ujęciu porównawczym z uprzednio obowiązującymi regulacjami prawnymi, którym został poświęcony rozdział pierwszym monografii.