Rozdział 5. Zjawisko sprzedajności w świetle przeprowadzonych badań (ebook)

7,69 

Opis

Opis produktu:

Sprzedajność funkcjonariusza Policji. Aspekty normatywne i kryminologiczne

5.1. Założenia metodologiczne

5.1.1. Przedmiot, cel i zakres badań

5.1.2. Konceptualizacja badań

5.1.3. Problemy i hipotezy badawcze

5.1.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

5.1.5. Organizacja i przebieg badań

5.2. Etiologia i fenomenologia zjawiska sprzedajności w świetle badań – wybrane zagadnienia

5.2.1. Charakterystyka respondentów

5.2.2. Obszary występowania sprzedajności w opinii respondentów

5.2.3. Przyczyny sprzedajności i sposoby przeciwdziałania w opinii funkcjonariuszy Policji

5.2.4. Rozmiary, struktura i dynamika przestępstw sprzedajności w świetle badań aktowych

5.3. Interpretacja i ocena wyników badań

5.3.1. Wnioski z badań sondażowych

5.3.2. Wnioski z analizy akt postępowań karnych

5.3.3. Wnioski i postulaty de lege ferenda

Rozdział piąty poświęcony został zjawisku sprzedajności w świetle przeprowadzonych badań. W poszczególnych podrozdziałach zostało opisane podejście badawcze, dokonano charakterystyki terenu badań i opisu badanej populacji. Szczegółowo zostały opisane metody, techniki i narzędzia badawcze przyjęte w niniejszej pracy. W sposób syntetyczny przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań w zakresie etiologii i fenomenologii zjawiska sprzedajności. Przedstawione i opisane w niniejszym rozdziale wyniki badań dotyczą jedynie wybranych obszarów, istotnych z perspektywy przeciwdziałania sprzedajności.

Po dokonaniu systematycznej metodologicznej i empirycznej ewaluacji pracy nakreślono postulaty końcowe. Stanowią one zbiór spostrzeżeń i wniosków, które osiągnięto na podstawie przyjętej koncepcji pracy.