Rozpowszechnianie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Unii Europejskiej “Horyzont 2020” (ebook)

Rozpowszechnianie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Unii Europejskiej “Horyzont 2020” (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Rozpowszechnianie wyników projektów realizowanych w ramach grantów z funduszy unijnych, takich jak program “Horyzont 2020”, jest obowiązkiem wynikającym z umowy grantowej zawieranej pomiędzy koordynatorem reprezentującym dane konsorcjum projektowe, a Komisją Europejską (pozostali partnerzy konsorcjum przystępują do umowy grantowej poprzez podpisanie “formularzy przystąpienia”, które stanowią integralną część umowy). Wyniki projektów finansowanych poprzez inicjatywy i programy unijne muszą być rozpowszechniane, tak aby doświadczenia i wiedza zdobyte przez jeden zespół mogły służyć ogółowi środowiska naukowego i społeczeństwu. Co więcej, doświadczenia wyniesione z danego projektu powinny wpływać na kształtowanie ram przyszłych programów i projektów badawczych poprzez komunikowanie decydentom potrzeb świata nauki i przemysłu. W związku z powyższym, stworzenie przemyślanej i odpowiadającej charakterystycedanego projektu strategii i planu rozpowszechniania rezultatów ma kluczowe znaczenie dlauzyskania maksymalnego odziaływania projektu na środowisko (naukowe i gospodarcze). W artykule wskazano dobre praktyki tworzenia strategii i planu rozpowszechniania rezultatów projektów. Autorzy artykułu omawiają dokumenty, które określają zasady wynikające z obowiązku rozpowszechniania wyników projektów przez członków konsorcjów, tj. umowa grantowa, umowa konsorcjum czy przewodnik dla wnioskodawców. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom założeń wspomnianych dokumentów w odniesieniu do rozpowszechniania wyników projektów z uwagi na ważkość tego aspektu podczas realizacji projektów, gdyż recenzenci wniosków projektów oraz sama Komisja Europejska przykładają dużą wagę do promowania i rozpropagowywania projektów i wyników osiągniętych w ramach prac naukowo-badawczych.

Słowa kluczowe: projekt, fundusze unijne, “Horyzont 2020”, rozpowszechnianie, Unia Europejska

Summary: Dissemination of results in projects implemented under grants obtained from EU funds, such as the Horizon 2020 programme, is an obligation resulting from the grant agreement concluded between the leader of a given project consortium and the European Commission. The purpose of including provisions regarding the dissemination of project results in a grant agreement is to ensure the promotion of knowledge exchange, increase public awareness of ongoing works, ensure transparency of consortia, as well as educational aspects. Consortia are required to provide tangible evidence that joint research do not only exist, but also bring benefi ts such as increasing the excellence of works, industrial competitiveness, employment opportunities, environmental protection and improving the quality of life on many levels. Results of projects financed through EU initiatives and programmes must be disseminated so that the experience and knowledge gained by one team of researchers can serve the entire scientifi c community and general public. What is more, the experience gained from a given project should influence the development of framework of future programmes and research projects by communicating the needs of the world of science and industry to decision- makers. In connection with the above, development of a well thought out strategy that corresponds to characteristics of a given project and a dissemination plan of results is of key importance to ensure the maximum impact of the project on the community (both scientific and industrial). Thus, the aim of the study is to identify good practices for development of strategies and plan for disseminating project results.

Keywords: project, result, dissemination, Horizon 2020, funds, programme, European Union, research