Składniki uposażenia policjantów jako elementy płacowego motywowania funkcjonariuszy do rozwoju kompetencji zawodowych (ebook)

Składniki uposażenia policjantów jako elementy płacowego motywowania funkcjonariuszy do rozwoju kompetencji zawodowych (ebook)

4,00 

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 1/2020 (ebook)

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Paweł Karabela

Kategoria:

Opis

Streszczenie: W ramach niniejszego artykułu scharakteryzowano system uposażeń w Policji jako element grupy płacowych czynników motywowania, który m.in. ma motywować do podejmowania służby w Policji, jak najdłuższego czasu pozostania w formacji, a także zachęcać funkcjonariuszy do większego zaangażowania i skuteczniejszego działania. W artykule scharakteryzowano system uposażeń w Policji jako jeden z komponentów systemu motywowania formacji. Przedstawiono w nim strukturę systemu uposażeń w Policji oraz poszczególne elementy wchodzące w skład tego systemu, m.in. takie jak uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia. Zaprezentowano czynniki mające wpływ na wysokość uposażenia policjanta oraz zasady przyznawania dodatków do uposażenia oraz określania ich wysokości. W ramach artykułu podjęto próbę określenia,
jaką rolę z perspektywy motywowania spełnia uposażenie oraz poszczególne jego elementy. Ponadto w opracowaniu przedstawiono podstawowe akty prawne regulujące kwestię uposażeń w Policji.
Słowa kluczowe: Policja, system płacowy, motywowanie, system motywowania, uposażenie policjantów
Abstract: The article describes the system of salaries in the Police as an element of the group of wage incentives, which is to motivate to take up service in the Police, stay in the Police for as long as possible, as well as encourage officers to become more involved and act more effectively. The article presents the system of salaries in the Police as one of the components of the motivation system of the formation. It presents the structure of the salary system in the Police and the individual elements included in this system, such as basic salary and allowances to the salary. The factors influencing the amount of a policeman’s emolument and the rules of granting allowances to the emolument and determining their amount are presented. Within the framework of the article an attempt was made to determine what role from a motivational perspective the police officer’s emolument and its particular elements play. Moreover, the paper presents basic legal acts regulating the issue of police emoluments.
Keywords: Police, salary system, motivating, motivating system, salary of a police officer