Skłonność funkcjonariuszy do długookresowego działania w jednostkach organizacyjnych Policji a poziom ich organizacyjnego zaangażowania (ebook)

4,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: W niniejszym opracowaniu o charakterze teoretyczno-badawczym przedstawiono determinanty zaangażowania pracowników w działanie organizacji z punktu widzenia dorobku teorii zaangażowania pracowników oraz wyniki badań empirycznych, które prowadzone były w zakresie zidentyfi kowania stopnia skłonności funkcjonariuszy do długookresowego działania w jednostkach organizacyjnych Policji, jej wpływu na poziom ich zaangażowania organizacyjnego, badanego z perspektywy służebnej misji tej formacji wobec społeczeństwa.

Słowa kluczowe: zaangażowanie w działanie organizacji, poziom zaangażowania funkcjonariuszy Policji, determinanty i mierniki zaangażowania pracowników

Summary: This paper (of a theoretical-research character) presents the determinants of employee commitment in the organization from the point of view of achievements of employee commitment theory and the results of empirical research that was conducted to identify the degree of inclinations of officers to long-term action in the Police’s organizational units, its impact on the level of their organizational commitment investigated from the perspective of the missionary mission of this formation to society.

Keywords: commitment to the organization, level of police officers’ commitment, determinants and measures of employee commitment