Skutki klauzuli abuzywnej dla ważności umowy na tle umów kredytowych indeksowanych we frankach szwajcarskich (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Artykuł ma na celu ukazanie konsekwencji uznania w drodze kontroli indywidualnej za nieuczciwe postanowień zawartych w umowach kredytowych indeksowanych we frankach szwajcarskich. Zwięźle przedstawiono w nim ewolucję regulacji dotyczących klauzul abuzywnych oraz przesłanki uznania klauzuli za niedozwoloną. Omówiono również różnice pomiędzy indywidualną a abstrakcyjną kontrolą postanowień wzorca umowy. Artykuł ukazuje także rozbieżne poglądy w orzecznictwie w kwestii możliwych dla obrotu prawnego konsekwencji uznania klauzuli umownej za niedozwoloną. Zwrócono uwagę na imponujący dorobek orzecznictwa europejskiego w przedmiocie niedozwolonych klauzul w obrocie konsumenckim oraz przedstawiono proponowane w Polsce rozwiązania w zakresie podmiotowego rozszerzenia skuteczności orzeczenia o uznaniu klauzuli za niedozwoloną. W dalszej części artykułu przedstawiono możliwe sposoby zmiany treści umowy po uznaniu jej postanowień za niedozwolone, przy uwzględnieniu dorobku orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie. Omówiono kwestie skutków zamieszczenia w umowie klauzuli abuzywnej dla waż noś ci umowy, która nabrała szczególnego znaczenia w kontekście kredytów konsumenckich powiązanych z kursem waluty obcej. Przedstawiono wybrane stanowiska sądów polskich, w tym także Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie stosowania tzw. podwójnych mierników wartości, które powszechnie występowały w umowach kredytowych indeksowanych według kursu waluty obcej. Dalsza część pracy przedstawia możliwe konsekwencje stwierdzenia nieuczciwoś ci klauzuli waloryzacyjnej w umowach indeksowanych w walutach obcych. Stwierdzono, iż liczne klauzule niedozwolone stosowane przez banki powodują koniecznoś ć wypracowywania nowych rozwią zań , by minimalizować negatywne konsekwencje dla obrotu gospodarczego. Autorka przedstawiła własne postulaty de lege ferenda, które mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa kredytobiorców.

Słowa kluczowe: umowa kredytu, frank szwajcarski, kredytobiorca, klauzule niedozwolone, nieważność umowy

Summary: The article aims to reveal the consequences of recognizing as dishonest (on the way of individual control) contractual clauses included in currency-indexed loan agreements (on the case of CHF). First part of an article there is presented briefl y an evolution of the regulations considering abusive clauses and the conditions of conseidering a clause as abusive. There are also described the differences between individual and abstractive control of the provisions included in template agreement. The article presents also divergent views in jurisdiction concerning the subject of possibly consequences of finding the contractual clause abusive. Moreover there were presentedimpressive achievements of european judicature concerning dishonest constractual clauses. In the further part of the article there were presented possibly. Also there were presented solutions proposed in Poland concerning effectiveness of a judgement finding a clause dishonest. In the further part of an article there were presented possybly ways of changing the content of a contract in case of fi nding its clauses abusive, condidering the judgements of the Court of Justice of the European Union. There were examined the consequences of abusive clauses for the validity of a contract, especially in the case of currency-indexed loan agreements. The Author preseted selected judgements of Polish courts, including the Court of Competition and Consumer Protection. In the further part of an article there are examined possibly legal consequences of an abusive caluse in currency-indexed loan agreements. As a conclusion, the Author presented her own proposals that may contribute to strenghten the debtors; safety in legal transactions.

Keywords: currency-indexed loan agreements, swiss franc, bank, abusive clause, contracts