Służba dzielnicowego wczoraj i dziś (ebook)

2,99 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Rafał Jasikowski
Policja kwartalnik kadry kierowniczej Policji nr 4/2018

Opis

Streszczenie: W 1918 r. po zakończeniu I wojny światowej Polska po wielu latach odzyskała niepodległość. Tworzący się aparat państwowy zobowiązany był do odbudowy szeroko rozumianej administracji państwowej przy jednoczesnym uwzględnieniu nowego podziału geograficznego kraju. Jednym z gwarantów bezpieczeństwa było ujednolicenie służb policyjnych i ich scentralizowanie na poziomie krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym. W 1919 r. powołano do życia Policję Państwową, która podjęła walkę z szerzącą się przestępczością. Jednym z aspektów funkcjonowania Policji Państwowej była współpraca z miejscową ludnością. Znakomitym rozwiązaniem okazało się powołanie stanowiska policjanta dzielnicowego, który na co dzień przebywał wśród ludności cywilnej i znał jej potrzeby oraz sytuacje problemowe. Stanowisko policjanta dzielnicowego istniało przez dziesięciolecia (z przerwą spowodowaną wybuchem II wojny światowej). Następnie policjant dzielnicowy ponownie pojawił się w strukturach Milicji Obywatelskiej i kolejno w strukturach obecnej Policji. W dzisiejszych czasach policjant dzielnicowy wskazywany jest jako funkcjonariusz znajdujący się najbliżej społeczeństwa, mający znaczący wpływ na ograniczanie patologii społecznych.

Słowa kluczowe: odzyskanie niepodległości, polska Policja, policjant dzielnicowy, 100-lecie Policji w Polsce

Abstract: In 1918, when the World War I ended, after many years, Poland regained its independence. The machinery of the state was obliged to rebuild the state administration taking into account the new geographical division of the country. One of guarantors of security was the unification of police services and their centralisation at national, provincial and local level. In 1919, the State Police was established. They undertook the fight against widespread crime. One aspect of functioning of the State Police was cooperation with local population. It turned out an excellent solution to create a position of a district policeman, who stayed among civilians on a daily basis and knew their needs and problem situations. The position of district policeman, existed for decades, with a pause caused by the outbreak of World War II. Later the district policeman appeared again in the structures of the Citizen’s Militia and successively in the present Police. Nowadays, a district police officer is indicated as being the closest to the society, having a significant impact on the reduction of social pathologies.

Keywords: Regaining independence, the Polish Police, District Police officer, 100th anniversary of the Police inPoland