Służba pełniona przez policjanta w ramach dyżuru domowego (ebook)

Służba pełniona przez policjanta w ramach dyżuru domowego (ebook)

2,81 

Opis

Policja nr 2/2017
Opis produktu:
Streszczenie: W artykule podjęto problematykę związaną z omówieniem konstrukcji prawnej dyżuru domowego pełnionego przez funkcjonariusza Policji. Jak wykazano stosunek służbowy policjanta jest wyłącznie stosunkiem administracyjnoprawnym. Wszystkie zagadnienia dotyczące tego stosunku uregulowane są w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych z 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów. Odrębne regulacje mogą być stosowane, o ile przepis szczególny ustawy o Policji na to zezwala. Stosowanie przepisów zawartych w kodeksie pracy, a w szczególności norm regulujących czas pracy, jest całkowicie wyłączone, czas służby zdeterminowany jest bowiem przez obowiązki i zadania funkcjonariusza. Pełni on rolę służebną. Z uwagi na powyższe wykazano, że czas pełnionego dyżuru domowego jest szczególnego rodzaju czasem służby, natomiast uprawnienia do żądania udzielenia czasu wolnego od służby w zamian za służbę w ramach dyżuru domowego uzależnione są od podjęcia przez policjanta w jego trakcie czynności służbowych.Słowa kluczowe: Policja, ustawa o Policji, funkcjonariusz Policji (policjant), stosunek służbowy, czas służby, czas pracy, dyżur domowyAbstract: In the article there were undertaken issues concerning the structures of the police officer?s service under the time of an on – call duty. It has been shown that the official relationship of the police officer is an exclusively administrative – legal one. All issues concerning this relationship are settled in the act of 6 April 1990 on the Police and in many norms of ruling from 18 October 2001 of Minister of Internal Affairs of the time of serving duties distribution. Separate regulations can be applied to police officers, provided that the special provisions of the Act of the Police allow it. The application of provisions of the Labour Code, and norms typical for employments that regulate working hours in particular, is entirely excluded. The time of official activities of the service is determined by officers duties and tasks. This service must be completely useful. In view of the above, it has been shown that the time of on – call duty is a particular kind of time of service, while the right to request leisure time from the service in return on time of on – call duty is dependent on the taking the activities duty by police officer during his service on time of on – call duty.

Keywords: the Police, act of the Police, police officer, labour based on the official relationship of the Police, duration of the police officer?s service, working hours, the time of an on – call duty