Social media w służbie bezpieczeństwu – działalność policji na portalach społecznościowych (ebook)

Social media w służbie bezpieczeństwu – działalność policji na portalach społecznościowych (ebook)

1,28 

Opis

Opis produktu:

Sylwester ZIMON

Social media w służbie bezpieczeństwu – działalność policji na portalach społecznościowych

Słowa kluczowe: policja, bezpieczeństwo, media

W ostatnich latach social media, czyli wirtualne media społecznościowe, stały się ważnym narzędziem wykorzystywanym w komunikacji publicznej. Społecznościowe portale internetowe, których pierwotnym zadaniem była wymiana informacji pomiędzy grupami znajomych, są obecnie stałym kanałem komunikacyjnym wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa w działaniach marketingowych i public relations. Liczona w milionach grupa docelowa, jaka jest skupiona wokół poszczególnych portali, została również dostrzeżona przez instytucje publiczne, które realizując swoje cele korzystają ze wszystkich możliwych środków i sposobów dotarcia do swoich odbiorców. Portale społecznościowe takie jak Facebook, YouTube i Twitter w swojej działalności wykorzystuje także Policja, czyli formacja stanowiąca bazowy element systemu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce. Działania z zakresu media relations i rzecznictwa prasowego w polskich służbach mundurowych nie są zjawiskiem nowym. Przepisy regulujące działalność prasową obowiązywały w Polsce już w okresie międzywojennym.

Keywords: Police, security, media

In recent years, social media, or virtual social media have become an important tool used in public transport. Social networking portals, whose primary task was to exchange information between groups of friends are now a permanent communication channel used by companies in marketing and public relations. Counted in millions of target group, which is focused around the individual sites has also been recognized by public bodies that realizing their goals using all possible means and ways to reach their audience. Social networking sites such as Facebook, YouTube and Twitter in your business uses the police, or the formation constituting the base element of the system to protect security and public order in Poland. The activities in the field of media relations and advocacy Polish press in the uniformed services are not a new phenomenon. The rules governing the operation of the press existed in Poland in the interwar period.