Specyfika udziału organów samorządu na szczeblu powiatu w organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego (ebook)

1,28 

Opis

Opis produktu:

Stanisław RYSZ

Specyfika udziału organów samorządu na szczeblu powiatu w organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego

Słowa kluczowe: powiat, bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, reagowanie

System zarządzania kryzysowego w Polsce ma charakter warstwowo­?obszarowy, gdzie każdemu szczeblowi władzy publicznej odpowiada geograficzny obszar, merytorycznie powiązany z subsydiarnym udziałem innych szczebli w podejmowanych w celu opanowania sytuacji kryzysowej działaniach (przejmowaniu nad nią kontroli i zminimalizowaniu powstałych w jej wyniku szkód i strat). Jest to również konstrukcja na swój sposób sprzężona, która tworzy zasady współpracy autonomicznych, monokratycznych organów na poszczególnych szczeblach władzy samorządowej z organami administracji rządowej (wojewoda) oraz służbami i strażami o kompetencyjnej i merytorycznej zależności wertykalnej i horyzontalnej aktywności w reagowaniu. Celem artykułu jest ukazanie swoistego charakteru udziału organów zarówno monokratycznego, jak i kolegialnych funkcjonujących na szczeblu powiatowym administracji samorządowej w realizacji zadań zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu.

Keywords: County, security, crisis management, reacting

The crisis management system in Poland has a layer-area-focusing character. It means that to each level of a public authority belongs geographic area. The various levels of the public authority are incorporated auxiliary into crisis response operations. It is structure coupled on its own way too. It creates principles for cooperation autonomous bodies of authority at various levels of local government with government administration (voivode) and with the police, fireguard and other services. The aim of this article is to present the specifics of the participation of the authorities, which are functioning at the county level of local government in Poland, in implementation of tasks of ensuring security and public order in the area of this county.