Sprawozdanie z wyjazdu w ramach Programu Erasmus Plus do Akademii Sił Zbrojnych w Liptowskim Mikulaszu (Słowacja) / Report on the Erasmus Plus visit to the Armed Forces Academy in Liptovsky Mikulas (Slovakia) (ebook)

Sprawozdanie z wyjazdu w ramach Programu Erasmus Plus do Akademii Sił Zbrojnych w Liptowskim Mikulaszu (Słowacja) / Report on the Erasmus Plus visit to the Armed Forces Academy in Liptovsky Mikulas (Slovakia) (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie aktywnie uczestniczy w programach Unii Europejskiej skierowanych do kadry naukowej i studentów, którzy chcą w czasie pobytów na uczelniach zagranicznych zdobywać wiedzę i doświadczenie naukowe. Wyjazd nadkom. dr Aleksandry Nowak w dniach 19-23 lutego 2018 r. do Akademii Sił Zbrojnych w Liptowskim Mikulaszu (Słowacja) był wyjazdem szkoleniowym w ramach programu Erasmus Plus. Głównymi celami przedsięwzięcia międzynarodowego było: zebranie przez beneficjenta materiałów do pracy naukowej i dydaktycznej oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzonych szkoleń, badań oraz projektów.

Słowa kluczowe: Erasmus Plus, szkolenie, praca dydaktyczna, programy naukowe, wymiana doświadczeń

Abstract: The Police Academy in Szczytno actively participates in the European Union programs addressed to the academic staff and students who want to gain knowledge and scientific experience during their stays at foreign universities. Visit of a captain PhD Aleksandra Nowak in the Armed Forces Academy in Liptovsky Mikulas on 19-23 February 2018 was a visit within the Erasmus Plus Program. The main goals of the international project were: gathering materials for the scientific and didactic work by the beneficiary and exchange of knowledge and experiences in the field of training, research and projects.

Keywords: Erasmus Plus, training, didactic work, scientific programs, exchange of experiences