Stanowienie prawa ogólnokrajowego na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – wybrane problemy (ebook)

7,00 

Opis

Streszczenie. W demokratycznym państwie prawnym, którym jest Rzeczpospolita Polska, działania władzy ustawodawczej, sądowniczej i ustawodawczej muszą wynikać z przepisów prawa. Posiadanej odpowiedniej legitymacji prawnej dotyczy również działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W niniejszym rozdziale zostały przedstawione wybrane działania w obszarze legislacyjnym mające znaczenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Zgodnie z przyjętym tytułem ograniczono je do tych, które odnoszą się do terenu całego kraju. Ograniczono się również do stanowienia norm powszechnie obowiązującego prawa, gdyż tylko ono może stanowić podstawę określania sytuacji obywateli (praw i obowiązków), również w tak kluczowym aspekcie, jakim jest bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Są one przede wszystkim domeną aktywności władzy ustawodawczej oraz wykonawczej szczebla centralnego. Obejmują zarówno korzystanie z inicjatywy prawodawczej, jak i wykonywanie dyspozycji ustawodawcy w zakresie uszczegóławiania norm postępowania. Dla aktywności tej mają znaczenie oceny legalności tych działań dokonywane prze władzę sądowniczą, w szczególności przez Trybunał Konstytucyjny. Jej przykłady również zostały odzwierciedlone w rozdziale. Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w państwach jest coraz częściej troską wyrażaną w normach prawa wspólnotowego. Jego rola i wpływ na prawo krajowe są coraz większe. Szczególnym przejawem troski władz państwowych o stanowienie właściwego prawa unijnego jest aktywność w procesie jego stanowienia. Przedstawione w rozdziale przykłady mobilizacji organów prawodawczych Unii Europejskiej, a przede wszystkim władz krajowych, do działań legislacyjnych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wskazują na jego teoretyczny, jak i praktyczny wymiar.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, źródła prawa, legislacja

Abstract. In a democratic state ruled by the Republic of Poland, the actions of the legislative, judiciary and legislative authorities must arise from the provisions of law. The appropriate legal identity also applies to activities aimed at ensuring internal security of the state. This chapter presents selected activities in the legislative area that are important for the security of the internal state. According to the adopted title, they were limited to those that apply to the whole country. It was also limited to standardization of universally binding law, because only it can be the basis for determining the situation of citizens (rights and obligations), also in such a key aspect as the internal security of the state. They are primarily the domain of the activity of the legislative and executive authorities at the central level. They include both the use of the right-of -way initiative and the implementation of the legislator’s instructions in the scope of specifying the standards of the proceedings. For this activity, the importance of assessing the legality of these actions by the judiciary, in particular by the Constitutional Tribunal, is important. Its examples are also refl ected in the chapter. Ensuring internal security in states is increasingly a concern expressed in Community law standards. Its role and infl uence on national law is increasing. A particular manifestation of the concern of state authorities for establishing the appropriate EU law is the activity in the process of its establishment. The examples of the mobilization of legislative bodies of the European Union, and above all of the national authorities, in legislative actions aimed at ensuring the state’s internal security presented in the chapter, point to its theoretical and practical dimension.

Keywords: internal security, law, sources of law, legislation