Świadomość polskich policjantów w aspekcie posługiwania się paralizatorem elektrycznym jako determinant bezpieczeństwa państwa (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: Znaczenie środków przymusu bezpośredniego w dobie XXI w. i obecnego stanu zagrożenia ze strony osób, wobec których funkcjonariusze Policji podejmują interwencje, implikuje i skłania do podwyższania umiejętności w zakresie relacji interpersonalnych, jak również umiejętności podjęcia działań obronnych przy wykorzystaniu posiadanych środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Jednakowoż należy pamiętać, że odbycie odpowiedniego przeszkolenia i zdobycie uprawnień nie wystarcza do osiągnięcia stanu bezpieczeństwa. Proces ten wymaga nieustającego doskonalenia swoich umiejętności, zarówno tych stricte praktycznych, jak i teoretycznych, związanych z przepisami prawa. Autor w swym artykule przedstawia wyniki przeprowadzonych badań, jednocześnie skłania czytelników do refleksji nad stanem świadomości w przedmiocie zainteresowań środkiem przymusu bezpośredniego, jakim jest paralizator elektryczny.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, świadomość, środek przymusu bezpośredniego, Policja, zagrożenie, paralizator elektryczny

Abstract: The importance of direct coercion measures in the 21st century and the current state of threat from persons for whom police officers intervene, implies and encourages the improvement of interpersonal relations skills as well as the ability to take defense measures using the means of direct coercion and firearms. It should be remembered that this state does not end with proper training and gaining rights. The security process requires continuous improvement of skills, both strictly practical and theoretical, related to the law. In his article, the author presents the results of the research carried out, at the same time prompting readers to reflect on the state of consciousness in the subject of interest by means of direct coercion, which is an conducted energy weapon.

Keywords: security, awareness, direct coercion, police, threat, conducted energy weapon