System kształcenia policjantów w przedmiocie przesłuchań w świetle wyników badań (ebook)

1,28 

Opis

Policja nr 1/2017
Opis produktu:
Streszczenie: Przesłuchanie jest czynnością, z którą funkcjonariusze mają do czynienia od początku swojej kariery zawodowej. W szczególny sposób rozwijają swoje umiejętności w tym zakresie funkcjonariusze służby kryminalnej i śledczej. Przygotowanie policjantów do prowadzenia przesłuchań realizowane jest przez uczestnictwo w szkoleniach oraz przez samodoskonalenie.Przesłuchanie stanowi podstawową czynność postępowania karnego przede wszystkim ze względu na znaczenie informacji uzyskiwanych w ich trakcie, które w znacznym stopniu determinują działania organów ścigania, w szczególności w początkowej fazie postępowania przygotowawczego. Celem przesłuchania jest więc pozyskanie prawdziwych i rzetelnych informacji, a to, w jaki sposób będą one uzyskiwane, uzależnione pozostaje od przygotowania policjantów, posiadanych przez nich kompetencji i kwalifikacji. Obowiązujący obecnie system szkolenia w zakresie przesłuchań nie spełnia jednak oczekiwań policjantów, a kompleksowe wyszkolenie w tej dziedzinie uzyskuje niewielka liczba funkcjonariuszy, co sprawia że swoje braki uzupełniają oni, poszukując wiedzy w ogólnodostępnych źródłach.Słowa kluczowe: system szkolenia, przygotowanie, źródła wiedzy, kompetencje, służba kryminalna, technika i taktyka przesłuchaniaAbstract: Interrogation is an activity, which police officers deal with since the beginning of their career. Officers of criminal and investigative service broaden their skills in a special way. Preparation of police officers to conduct hearings is made by active participation in training and self-improvement. Interrogation is a basic activity of criminal proceedings, mainly because of the meaningand value of the information obtained at the hearings, which largely determine the actions of law enforcement agencies, particularly in the initial trial phase. The aim of the hearing is to obtain true and reliable information, and how they will be achieved is dependent on the preparation of police officers and their competence and qualifications. However the current system of training in interrogations does not meet the expectations of police officers, and comprehensive training in this area is obtained by a small number of officers, which makes police officers complement their deficiencies by seeking knowledge in public sources.Keywords: training system, preparation, sources of knowledge, competence, criminal service, technique and tactics of interrogation