Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Problematyka prawno – społeczna, t.1

225,25 

Symbol: 76-0664-6
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Doroty Mocarskiej

Brak w magazynie

SKU: 76-0664-5 Kategoria:

Opis

Opis produktu:

Liczba stron: 904

Format: B5

Oprawa: twarda

===============

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Historia, tradycja i etos służby policyjnej

1.1. Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej

1.2. Policja w czasie II wojny światowej i Polski Ludowej

1.3. Etos służby

1.4. Ceremoniał policyjny

1.5. Etykieta policyjna

Rozdział 2. Elementy psychologii w zarządzaniu oraz wybrane aspekty komunikacji społecznej

2.1. Kierowanie konfliktem

2.2. Wspieranie podwładnych w radzeniu sobie ze stresem

2.3. Patologie w organizacji – przyczyny, przejawy, zapobieganie i zwalczanie

2.4. Komunikacja perswazyjna w kierowaniu

2.5. Komunikowanie się w Policji

2.6. Kontakty z przedstawicielami środków masowego przekazu

Rozdział 3. Organizacja i zarządzanie

3.1. Wprowadzenie do problematyki kierowania i zarządzania

3.2. Organizacja instytucji

3.3. Kierowanie jako proces decyzyjny

3.4. Przywództwo i dynamika procesów grupowych

3.5. Zarządzanie zasobami ludzkimi

3.6. Kierowanie zmianą i rozwojem organizacji

3.7. Planowanie strategiczne

3.8. Zarządzanie wizerunkiem

3.9. Zarządzanie jakością

3.10. Wybrane zagadnienia organizacji i realizacji doskonalenia zawodowego

Rozdział 4. Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego

4.1. Ochrona danych osobowych

4.2. Zgromadzenia i imprezy masowe

4.3. Sytuacja prawna cudzoziemców w RP

4.4. Reglamentacja broni i amunicji

4.5. Ochrona osób i mienia

Rozdział 5. Wybrane zagadnienia z postępowania administracyjnego

5.1. Ogólne postępowanie administracyjne

5.2. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń

5.3. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków

5.4. Administracyjne postępowanie wykonawcze

Rozdział 6. Postępowanie w sprawach o wykroczenia

6.1. Nadzór nad czynnościami wyjaśniającymi

6.2. Oskarżyciel publiczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

6.3. Nadzór nad środkami zaskarżenia

Rozdział 7. Wybrane zagadnienia z prawa karnego procesowego

7.1. Zasady procesowe. Przesłanki procesowe a praktyczne aspekty podejmowania decyzji w zakresie wszczęcia lub zakończenia procesu karnego

7.2. Uczestnicy postępowania karnego – wybrane zagadnienia praktyczne

7.3. Praktyczne aspekty wykorzystywania w procesie karnym wybranych dowodów

7.4. Wybrane aspekty stosowania środków przymusu procesowego

7.5. Praktyczne aspekty rozwiązań o charakterze konsensualnym

7.6. Nadzór procesowy nad postępowaniem przygotowawczym

7.7. Postępowania szczególne

Rozdział 8. Wybrane elementy kryminologii i profilaktyki społecznej

8.1. Wstęp do kryminologii

8.2. Wybrane zagadnienia patologii społecznych

8.3. Podstawy wiktymologii

8.4. Zapobieganie przestępczości

8.5. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

8.6. Metodyka działań profilaktycznych

8.7. Kształtowanie przestrzeni obronnej

Rozdział 9. Pragmatyka służbowa

9.1. Kontrola i nadzór nad działalnością Policji

9.2. Kształtowanie stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji

9.3. Sprawy osobowe funkcjonariuszy Policji

9.4. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Policji

9.5. Gospodarowanie finansami i zasobami rzeczowymi w Policji

9.6. Bezpieczeństwo i higiena służby

9.7. Korpus służby cywilnej w jednostkach organizacyjnych Policji

9.8. Ochrona praw człowieka w służbie funkcjonariusza Policji

Bibliografia

Literatura

Akty prawne

Orzecznictwo

Strony internetowe

Inne

Noty biograficzne

===============

 

Informacje dodatkowe

Waga 1,50 kg