Udział Policji i straży gminnych (miejskich) na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzeń ze szczególnym uwzględnieniem użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej (ebook)

7,00 

Opis

Streszczenie. Problematyka związana z zapewnieniem bezpieczeństwa zgromadzeń wpisuje się w zakres zadań zarówno umundurowanej i uzbrojonej formacji – Policji, której działalność obejmuje cały kraj, jak i straży gminnej (miejskiej), również będącej formacją umundurowaną i uzbrojoną, przy czym jej działalność ogranicza się do lokalnego obszaru, gdzie została ona powołana. Ze względu na fakt, że społeczeństwo ma prawo do gromadzenia się w celu wyrażenia swojego stanowiska odnośnie do różnych sfer życia społecznego, dlatego też szczególnie istotne jest zapewnienie tym osobom bezpieczeństwa. W praktyce podczas zgromadzeń udział biorą funkcjonariusze Policji oraz strażnicy gminni (miejscy), którzy zostali wyposażeni w uprawnienia związane z użyciem lub wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Jednakże zakres tych uprawnień powinien być stosowany w sposób ostrożny oraz rozważny, co stanowi przedmiot pogłębionych rozważań poczynionych przez Autora.

Słowa kluczowe: Policja, straż gminna (miejska), bezpieczeństwo zgromadzeń

Abstract. Issues related to the security of meetings are part of the tasks of both uniformed and armed formation – Police, whose business covers the whole country, as well as the communal (municipal) Police, also being a uniformed and armed formation whose activities are limited to the local area where it was established. Due to the fact that society has the right to gather in order to express their views on various spheres of social life, it is particularly important to ensure their safety. In practice, the meetings are attended by police officers and communal (municipal) police officers, who were given the powers to use coercive measures and firearms. However, the scope of these powers should be used in a careful and considerate manner, which is the subject of in-depth considerations made by the author.

Keywords: Police, municipal (city), safety assembly