Umorzenie postępowania przygotowawczego wobec nieletniego w Polsce (ebook)

Umorzenie postępowania przygotowawczego wobec nieletniego w Polsce (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Artykuł dotyczy problematyki oceny prawnokarnej oraz procesowej podstaw umorzenia wszczętych postępowań przygotowawczych, w których ustalono, że sprawcą zachowania zabronionego jako przestępstwo jest nieletni. Problematyka nieletnich, ich status na gruncie prawnokarnym, stanowi kwestię złożoną, z uwagi na różnorodność aktów ustawowych uwzględniających pozycje prawną osób nieletnich. Celem artykułu jest wskazanie podstawy faktycznej i prawnej umorzenia wspomnianych wyżej postępowań przygotowawczych, w praktyce dochodzeniowo-śledczej bowiem zdarzają się przypadki wskazywania różnych przesłanek umorzeń postępowania karnego wobec tego samego powodu – nieletności sprawcy czynu zabronionego. W treści artykułu, poruszając się na gruncie wielu ustaw: k.k., k.p.k., u.p.n. oraz innych, omówiono status prawny nieletniego w odniesieniu do przestępstw, a następnie na podstawie ustalonej pozycji prawnej nieletniego wskazano podstawę faktyczną i prawną umorzenia postępowania przygotowawczego.

Słowa kluczowe: przestępstwo, czyn zabroniony, nieletni, umorzenie postępowania karnego

Summary: The article deals with issues of criminal and procedural law assessment of the grounds for the decision to discontinue initiated preparatory proceedings in which it was established that the perpetrator of behavior prohibited as a crime is a juvenile. Issues of juveniles and their status under criminal law are a complex problem due to the diversity of legal acts which take into account the legal position of minors. The purpose of the article is to indicate the factual and legal grounds for the discontinuance of the aforementioned preparatory proceedings, because criminal investigation practice knows cases where various grounds have been given to justify the decision for discontinuing criminal proceedings due to the same reason, i.e. the fact that the perpetrator of a given crime is an underage person. Referring to many legal acts, including the criminal code, the code of criminal procedure, the law on juvenile proceedings and others, the author discusses the legal status of the juvenile with regard to crimes, and then based on the established legal position of the juvenile, the factual and legal basis for the discontinuation of the preparatory proceedings is indicated.

Keywords: offense, criminal act, juvenile, discontinuance of criminal proceedings