Uruchamianie wsparcia z Sił Zbrojnych RP dla Policji (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Dynamiczny rozkwit cywilizacji ludzkiej, szczególnie widoczny na początku XXI w., napędza niestety nie tylko postęp i rozwój, ale i towarzyszące ludzkości zagrożenia. Nowe zagrożenia oraz niespotykana dotychczas skala agresywności i gwałtowności tych znanych już wcześniej niebezpieczeństw coraz częściej wymuszają na organach odpowiedzialnych za przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym sięganie po wsparcie Sił Zbrojnych RP. Działanie takie jest tym bardziej uzasadnione, że Siły Zbrojne RP dysponują dużym i wyspecjalizowanym potencjałem zarówno ludzkim, jak i technicznym, przygotowanym do działań w sytuacjach ekstremalnych. W niniejszym opracowaniu w syntetyczny sposób zaprezentowano pięć odrębnych, możliwych do zastosowania, ścieżek uruchamiania wsparcia dla Policji z potencjału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W obrazowy sposób przedstawiono istniejące pomiędzy nimi podobieństwa i różnice. Dodatkowo, oddzielnie dla każdej ze ścieżek, wprost wskazano naczelne organy administracji państwowej właściwe do podejmowania decyzji w sprawie użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych.

Słowa kluczowe: Policja, bezpieczeństwo, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, zagrożenia, zarządzanie kryzysowe, wsparcie, dowodzenie, kontrterroryzm

Summary: The dynamic flourishing of human civilization, which we observe at the beginning of the 21st century, unfortunately not only drives the development of positive phenomena, but also the accompanying threats to humanity. New threats and unprecedented scale, aggressiveness and violence of those threats we already know, more and more often forces those responsible for counteracting to crisis situations, to reach for support from the potential of the Armed Forces of the Republic of Poland. Such action is even more justified, as the Polish Armed Forces have a large and specialized potential, both human and technical, prepared for actionin extreme situations.This publication presents in a synthetic way five separate, possible to use, paths of giving support for the Police from the potential of the Armed Forces of the Republic of Poland. The similarities and differences existing between them are presented in a vivid way. Additionally, separately for each of the paths, main bodies of the public administration, appropriate to make decisions on the use of the Polish Armed Forces in crisis situations, have been directly indicated.

Keywords: Police, security, Polish Armed Forces, threats, crisis management, support, command, counterterrorism