Uspołecznienie działań polskiej Policji (ebook)

Uspołecznienie działań polskiej Policji (ebook)

3,41 

Symbol:
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Andrzej Kawecki

Opis

Opis produktu:

Streszczenie: Na poziomie lokalnym, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałanie przestępczości i innym patologiom zależy w dużej mierze od wyspecjalizowanych służb oraz samorządu terytorialnego. Nie można jednak zapominać o roli, jaką w tej dziedzinie odgrywa społeczna postawa, zarówno samej jednostki, jak i całej grupy społecznej, która zamieszkuje dany obszar. Obecnie w Polsce można zauważyć wyraźny zwrot policji ku społeczeństwu, dostrzegając jego znaczenie w zapobieganiu i zwalczaniu

przestępczości. Przykładami zmian są interaktywne narzędzie w postaci KMZB, na której mieszkańcy mogą w sposób anonimowy zgłaszać informacje o zagrożeniach występujących w swojej okolicy, wymagających reakcji właściwych służb, a także radykalna zmiana koncepcji pracy dzielnicowego, zakładająca przesunięcie codziennej pracy policjanta bliżej obywateli. Wymiana informacji między społeczeństwem a policją wymagała przekroczenia pewnych barier mentalnych, zarówno przez społeczeństwo, jak i samych funkcjonariuszy. Wydaje się, że obecnie obie strony zrozumiały, że partnerstwo jest najlepszym sposobem budowania lokalnego bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, bezpieczeństwo, Policja, społeczność lokalna, zagrożenie Abstract: At local level, safety and public order protection, anti-crime measures and other pathologies mainly depend

on specialized services as well as local government. The role of social attitude as a unit or the whole social group residing a particular area cannot be forgotten. At present, Polish Police has noticed the importance of society in preventing and fighting crime. The example of changes are: a National Safety Risk Map interactive tool where inhabitants can anonymously report information about threats appearing in their neighbourhood forcing appropriate service to react as also radical change of a constable?s work by bringing it closer to citizens. Information exchange between the society and the Police required crossing some mental barriers among the society and the officers being the succession of the previous system.

Keywords: Domestic Map of security threats, Safety, the Police, local community, threat