Utylitarne aspekty funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Stołecznej Policji — analiza przypadku (ebook)

Utylitarne aspekty funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Stołecznej Policji — analiza przypadku (ebook)

4,00 

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 1/2020 (ebook)

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Marzena Mikołajczyk

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa stanowi nowatorskie narzędzie wykorzystujące przestrzeń internetową do kontaktu społeczności lokalnej z Policją oraz służące szacowaniu zagrożeń bezpieczeństwa. Z poziomu aplikacji mieszkańcy przekazują Policji anonimowe informacje o negatywnych zjawiskach, których byli świadkami. W ten sposób angażują się w proces budowania bezpieczeństwa na poziomie lokalnym oraz stają się odpowiedzialni za to, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu. W artykule zamieszczono dane na temat Warszawy, czyli z terenu działania Komendy Stołecznej Policji.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo wewnętrzne, porządek publiczny, Policja, Komenda Stołeczna Policji, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Abstract: The National Security Threat Map is an innovative tool that uses Internet space to contact the local community with the Police and at the same time, it serves to assess security threats. From the application level residents provide to the Police anonymous information about negative phenomena. In this way, they are involved in the process of building security at the local level and they become responsible for what is happening in their immediate surroundings. This article contains data about Warsaw from the area of operation of the Warsaw Police Headquarters.
Keywords: Internal security, public order, Police, Warsaw Police He adquarters, National Map of Security Threats