Użycie środków przymusu bezpośredniego wobec osób przejawiających symptomy zaburzeń psychicznych podczas interwencji policyjnych. Część I / The use of direct coercive measures towards people displaying symptoms of mental disorders during police inter (ebook)

Użycie środków przymusu bezpośredniego wobec osób przejawiających symptomy zaburzeń psychicznych podczas interwencji policyjnych. Część I / The use of direct coercive measures towards people displaying symptoms of mental disorders during police inter (ebook)

2,99 

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji nr 3/2018

Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest przybliżenie zagadnienia stosowania przez policjantów środków przymusu bezpośredniego wobec osób przejawiących symptomy zaburzeń psychicznych. W artykule wspomniano o aspektach związanych ze środkami przymusu bezpośredniego oraz postępowaniu policjantów po ich użyciu bądź wykorzystaniu. Zwrócono jednocześnie uwagę na to, że trudno jednoznacznie wskazać, jak ma postępować policjant, gdyż każda interwencja podejmowana wobec tych osób jest indywidualna i ma specyficzny charakter. Przywołane w artykule przykłady zachowań policjantów mogą posłużyć jako wskazówka w postępowaniu z osobami przejawiającymi symptomy zaburzeń psychicznych.

Słowa kluczowe: osoby przejawiające symptomy zaburzeń psychicznych, aspekty, środki przymusu bezpośredniego, użycie, wykorzystanie, interwencja, specyficzny charakter, przykłady zachowań, wskazówka w postępowaniu

Abstract: The aim of this thesis is to present the issue of the use of direct coercive measures by police officers towards people who display symptoms of mental disorders. The article recalls the aspects related to direct coercion measures and the police officers’ procedures taken after usage of these means against people or applying them against any other subject. At the same time, it was pointed out that it is difficult to clearly indicate how a police officer should proceed, because each intervention undertaken against such a group of people should be treated individually due to its specific character. The examples of police officers’ behaviours quoted in the article may serve as a guidance in dealing with people manifesting symptoms of mental disorders.

Keywords: people who display symptoms of mental disorders, aspects, direct coercion measures, usage of these means against people or applying them against any other subject, intervention, should be treated individually, specific character, the examples, as a guidance in dealing with