W jaki sposób Policja może zapobiegać schodzeniu młodzieży na złą drogę?/How can the Police prevent the descent of the young people to the wrong path? (ebook)

2,99 

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji nr 3/2018

Streszczenie: Czyny karalne popełniane przez osoby nieletnie oraz młodociane, to zaledwie 3% ogólnej liczby tego rodzaju aktów w skali kraju. Nie jest to jednak mała liczba, biorąc pod uwagę, że dotyczy ponad 26 000 czynów karalnych, a za każdym z nich stoi młody człowiek. Jeżeli nie zostanie on w porę powstrzymany, to zgodnie z przysłowiem „od rzemyczka do koniczka” może w przyszłości zostać prawdziwym przestępcą. Ponieważ osoby nieletnie oraz młodociane nie mają jeszcze w pełni ukształtowanej osobowości, intencją polskiego ustawodawcy nie jest karanie za wszelką cenę tych, którzy popadli w konflikt z prawem, ale przede wszystkim umożliwienie im powrotu do zgodnego z prawem życia. W związku z tym obecnie obowiązujący system prawny ustanawia nadrzędny cel, który ma przyświecać sądowi przy orzekaniu kary, określany mianem prewencji indywidualnej oraz związanej z tym kary oddziałującej wychowawczo.

Słowa kluczowe: czyn karalny, krytyka, nadzór, niedostosowanie społeczne, oddziaływania wychowawcze, osoba małoletnia, patologia, pochwała, prewencja, rozpoznawanie, trudności wychowawcze, zapobieganie

Abstract: Punishable doings committed by juvenile persons they are only 3% the aggregate suchlike acts in the scale of the country. This is not however quite little, in view of that it goes here about above 26 000 doings pursued by the law within a year, and that behind every from them stands the following young man, being only at the threshold of the life. Unless he will be held back at the right moment, he can in the future become the true criminal. Because juvenile persons do not still have personality formed in fullness, an intention of the Polish legislator is not punishing at all costs these which ran into the conflict with the law, but first of all making possible to them the return to the bosom of the society. Thereby the system of law binding at present establishes the superior purpose, which has to shine to the court at the predication of the punishment, styled the individual prevention and connected with this the punishment influencing educationally.

Keywords: educational difficulties, educational influences, the criticism, the diagnostics, the impubes, the pathology, the penal act, the praise, the prevention, the prevention, the social, maladjustment, the supervision