„Ważny interes służby'” jako wyrażenie nieostre (ebook)

2,99 

Opis

Policja nr 4/2017

Opis produktu:

Streszczenie: W artykule autor charakteryzuje problematykę wyrażeń nieostrych powszechnie obecnych w orzecznictwie oraz ustawodawstwie, rozwijając tę tematykę o pojęcie „ważnego interesu służby” i jemu bliskoznacznych, problematykę decyzji uznaniowych, ich kontroli, jak również omówienie przesłanek naruszających „ważny interes służby”.

Słowa kluczowe: wyrażenie nieostre, dobro służby, pragmatyka służbowa, decyzja uznaniowa, kontrola

Abstract: In the article, the author describes the problems of indistinct expression commonly present in case law and legislation, developing the subject of the concept of „important interest of the service” and those that are synonymous with him, the issue of discretionary decisions, their control, as well as discussion of grounds violating the „important interest of the service”.

Keywords: Iindistinct expression, good of service, official practice, discretionary decision, control