Właściwość organów w sprawach o eksmisję z lokali mieszkalnych znajdujących się w dyspozycji organów Policji (ebook)

3,41 

Policja 1/2019
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Mieczysław Goettel

Opis

Streszczenie: Mieszkania przydzielane funkcjonariuszom Policji ustawodawca objął odrębnym (w stosunku do ogółu lokali mieszkalnych) reżimem prawnym (art. 88-98 ustawy o Policji). W konsekwencji ustalił między innymi szczególne przyczyny eksmisji z tychże mieszkań, przewidując załatwianie spraw z tego tytułu w drodze decyzji administracyjnej. Jednak niektóre przypadki uzasadniające orzeczenie eksmisji (wynikające głównie z sytuacji konfliktowych pomiędzy członkami rodziny, zwłaszcza między małżonkami) nie mogą być w tym trybie rozstrzygane. Tego rodzaju sprawy podlegają rozpoznaniu w sądowym postępowaniu cywilnym. Tryb sądowy ma również zastosowanie do orzeczenia zbliżonego do eksmisji środka, mianowicie nakazu opuszczenia mieszkania, przewidzianego ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Słowa kluczowe: Policja, mieszkania, eksmisja, tryb administracyjny, tryb sądowy

Abstract: There is a special law regime with respect to flats assigned to Police officers, that is Articles 88-98 of the Law on the Polish National Police, which differs from laws regulating the issue of flat units in general. As a result, separate prerequisites and a special procedure (in a form of an administrative decision) have been determined for forced eviction form above mentioned flats. However some cases, which mainly result from conflicts situations between family members – spouses in particular), are subject to common courts recognition in civil procedure. The judicial proceedings are also applied to a legal remedy – similar to forced eviction – that is an order to leave the property, provided for by the Law on Counteracting Domestic Violence.

Keywords: Police, residential units, eviction, administrative procedure, judicial procedure