Współczesne problemy wykroczeń. Materialnoprawna i procesowa problematyka wykroczeń

Współczesne problemy wykroczeń. Materialnoprawna i procesowa problematyka wykroczeń

48,00 

Symbol: 76-0606-1
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: pod redakcją Izabeli Nowickiej, Agnieszki Sadło-Nowak

Brak w magazynie

SKU: 76-0606-1 Kategoria:

Opis

Opis produktu:

Oprawa: twarda

Liczba stron: 312

Format: B5

Rok wydania: 2016

Spis treści

Wstęp

dr hab. Izabela Nowicka

Zmiany legislacyjne w prawie wykroczeń (art. 50a k.w.) a realizacja funkcji gwarancyjnej

Legislative changes in the lawpetty offenses (Article. 50a p.o.c.) and the implementation of the guarantee function

dr Agnieszka Sadło-Nowak

Odpowiedzialność za niewskazanie osoby, której powierzono pojazd do kierowania lub używania

Responsibility for the nonindication whom the vehicle was entrusted for directing or using

Anna Mocarska-Gierach

Wybrane wykroczenia z ustawy Prawo łowieckie – zagadnienia materialne i procesowe

Selected minor offences from the hunter law act – substantive and procedural issue

Henryk Bartecki, Cezary Kapkowski

Problematyka zbiegów w prawie wykroczeń

The issue of fugitives in the law petty offenses

Sławomir Miszkiewicz

Złośliwe niepokojenie czy stalking

Malicious intrusion or stalking

dr Aleksandra Nowak

Wykroczenia określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

Minor offences specified in the act on counteracting drug addiction

Ewa Duda

Sprowadzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym a spowodowanie wypadku w komunikacji

Causing danger to road safety and the accident in communication

dr Monika Filipowska-Tuthill

Kradzież i przywłaszczenie cudzej rzeczy jako współczesny wyraz patologii wśród młodzieży

Theft and appropriation of another?s property as a contemporary pathology among youth

dr Joanna Łuczak

Nieobyczajny wybryk – charakterystyka wykroczenia

z art. 140 k.w.

Indecent excess – characteristic of the petty offence under article 140 code of petty offences.

dr Marcin Wielec

Stopień relacji pomiędzy odpowiedzialnością dyscyplinarną a odpowiedzialnością wykroczeniową

The degree of relationship between disciplinary liability and responsibility for misconducts

dr Monika Porwisz

Kontrawencjonalizacja, kontradyktoryjność, konsensualizm – aspekty materialnoprawne i procesowe

Partial depenalization, adversarial system, agreement – substantive and procedural aspects

Anna Kalisz

W jakim zakresie 1 lipca 2015 r. zmieni się procedura wykroczeniowa?

to what extent will change code of procedure for violations from day 1 july 2015?

dr Dorota Mocarska

Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego – nadużycia funkcjonariuszy Policji. Studium przypadku

imposition of fines by mandate of criminal – police officers abuse. Case study

dr Justyna Żylińska

Mediacja – nowa instytucja w sprawach o wykroczenia

Mediation – a new institution in offences

dr Ireneusz Kobus

Zatrzymanie osoby w postępowaniu o wykroczenie – po nowelizacji z 27 września 2013 r.

Stopping the person with a view to tort – after amendments of 27 September 2013

Agnieszka Choromańska

Uprawnienia Policji względem nieletniego sprawcy wykroczenia po nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Police powers apply to a juveniles, who commits minor offence in the light of amended of law on proceedings in juvenile cases

Andrzej Osiński

Uprawnienia pokrzywdzonego w czynnościach wyjaśniających w sprawach o wykroczenia

The rights of the wronged person in explanatory proceedings in misdemeanors cases

dr hab. Justyna Karaźniewicz

Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia a postępowanie przygotowawcze prowadzone w sprawach o przestępstwa

Explanatory proceedings in petty offences proceedings and preparatory proceedings in criminal proceedings

dr Cezary Tatarczuk

Struktura policyjnej represji sprawców wykroczeń a poczucie bezpieczeństwa Polaków w pobliżu miejsca ich zamieszkania

The structure of police repression of the offenders and a sense of security of the Poles near the place of their residence

dr Anna Chodorowska

System transgranicznej wymiany informacji a poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym

The system of the cross-border information exchange and the improvement in the safety of the road traffic

Maria Górska

Prerogatywy Biura Ochrony Rządu w kontekście funkcji policji administracyjnej

Government protection bureau prerogatives in context of administrative police function

prof. dr hab. Feliks Prusak

Kompetencje organów policji administracyjnej w sprawach o wykroczenia (suwerenność czy konkurencja)

The competences of administrative Police authorities in malfeasant cases (sovereignty or competition)

Informacje dodatkowe

Waga 0.65 kg