Współdziałanie Sił Zbrojnych RP i Policji dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej państwa w czasie działań hybrydowych prowadzonych na terenie RP (ebook)

Współdziałanie Sił Zbrojnych RP i Policji dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej państwa w czasie działań hybrydowych prowadzonych na terenie RP (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Nowoczesna infrastruktura krytyczna uzależniona jest od teleinformatyki, a jej bezpieczeństwo zależy od bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. W artykule autor omawia prawne i doktrynalne uwarunkowania współdziałania między Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej a polską Policją dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej państwa w czasie działań hybrydowych prowadzonych na terytorium Polski. Autor przedstawia także istotę cyberataków oraz charakterystykę takich działań w cyberprzestrzeni oraz z jej wykorzystaniem. W artykule omówione zostały również teoretyczne i praktyczne aspekty współdziałania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z polską Policją. Niniejszy artykuł jest zaproszeniem do naukowej debaty na przedstawiony temat.

Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo, cyberatak, infrastruktura krytyczna, działania hybrydowe

Summary: A modern critical infrastructure addicted to an Information and Communications Technology and its security depends on security in cyberspace. In the article, the author discusses the legal and the doctrinal conditions of the cooperation between the Armed Forces of the Republic of Poland and the Polish Police to provide cybersecurity of the critical infrastructure of the state during hybrid operations conducted in the territory of Poland. The author presents also the essence of cyber attacks and the characteristics of activities in and through cyberspace. The author discusses theoretical and practical aspects of cooperation between the Armed Forces of the Republic of Poland and the Police. This article is an invitation to a scientifi c debate on the subject presented.

Keywords: cyberspace, cybersecurity, cyber attack, critical infrastructure, hybrid operations