Współpraca Policji z Krajową Administracją Skarbową (ebook)

Współpraca Policji z Krajową Administracją Skarbową (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: Policja to jedna z głównych instytucji, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, porządku publicznego i zwalczanie przestępczości. Dla lepszej skuteczności swoich działań współpracuje ona z wieloma innymi instytucjami państwowymi między innymi z nowo utworzoną Krajową Administracją Skarbową. Została ona utworzona przez połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Nową wyspecjalizowaną administrację rządową wyposażono w szersze uprawnienia, aby umożliwić jej skuteczność działania. Zarówno Policja, jak i Krajowa Administracja Skarbowa ma w swoich zadaniach obowiązek zwalczania przestępczości gospodarczej i na tym polu obie instytucje współpracują ze sobą. Współpraca dotyczy wspólnych szkoleń, wymiany informacji, zwalczania przestępczości gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości zorganizowanej i międzynarodowej, a także wsparcia osobowego i rzeczowego.

Słowa kluczowe: Policja, współpraca, Krajowa Administracja Skarbowa, zwalczanie przestępczości gospodarczej

Abstract: The police are one of the main institutions whose task is to ensure the safety of citizens, public order and fight crime. For better effectiveness of its activities, it cooperates with many other state institutions, including the newly created National Tax Administration. KAS was created by combining tax administration, fiscal control and Customs Service. The new specialized government administration has been given wider powers to enable it to be effective. Both the Police and the National Tax Administration have a duty to combat economic crime in its tasks and in this field both institutions cooperate with each other.Cooperation concerns joint training, information exchange, combating economic crime with particular focus on organized and international crime as well as personal and material support.

Keywords: Police, cooperation, National Tax Administration, combating economic crime