Wybrane elementy immunitetu karnego dyplomaty (ebook)

1,28 

Opis

Opis produktu:

Norbert MALEC

Wybrane elementy immunitetu karnego dyplomaty

Słowa kluczowe: immunitet dyplomatyczny, immunitet konsularny

Problematyka dotycząca immunitetu karnego dyplomaty stanowi zagadnienie złożone, które wpisuje się w obszar prawa dyplomatycznego będącego dziedziną prawa międzynarodowego publicznego. Z immunitetu korzystają przede wszystkim członkowie personelu dyplomatycznego misji oraz członkowie personelu administracyjnego i technicznego tej misji, o ile nie są obywatelami państwa przyjmującego i nie mają w nim stałego miejsca zamieszkania. Poza tym immunitet obejmuje innych pracowników misji w tym attaché wojskowego, którego status prawny nie różni się od statusu innych dyplomatów. W artykule podjęto się rozważań dotyczących wybranych aspektów immunitetu karnego dyplomaty prezentując w sposób kompleksowy rozwiązania obowiązujące w tej sferze.

Keywords: diplomatic immunity, consular immunity

Issues concerning criminal immunity of a diplomat is a complex issue, which is part of the area of diplomatic law which area of public international law. With immunity primarily benefit members of the diplomatic staff of the mission and members of the administrative and technical staff of the mission, provided that they are not nationals of the host country and do not have the permanent residence. In addition, the immunity includes other mission staff including the military attaché, whose legal status is no different from the status of other diplomats. The article is discussion on selected aspects of the criminal immunity of a diplomat in presenting a comprehensive solution applicable in this area.