Wybrane formy doskonalenia zawodowego realizowane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie w zakresie identyfikacji i zwalczania zagrożeń o charakterze terrorystycznym (ebook)

Wybrane formy doskonalenia zawodowego realizowane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie w zakresie identyfikacji i zwalczania zagrożeń o charakterze terrorystycznym (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: Terroryzm jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń, które na stałe zakorzeniły się w świadomości społeczeństw. Obecnie przybrał realne kształty zwłaszcza w państwach Europy Zachodniej. Aktualnie to jedno z najpoważniejszych zagrożeń światowego porządku. Terroryzm stanowi rodzaj przestępczej działalności  skierowanej przeciwko instytucji państwa, a także społeczności zamieszkującej określone terytorium. Współczesny terroryzm posiada naturę znacznie bardziej skomplikowaną, niż miało to miejsce w przeszłości, stał się zjawiskiem powszechnym. Czerpie z możliwości, jakie daje postęp, szczególnie nowe technologie. Obecnie nie zna granic, stąd międzynarodowe, formalne i nieformalne sojusze na rzecz jego zwalczania.Zagrożenia terrorystyczne wykazują dużą zmienność i dynamizm, a to sprawia, że wciąż nie wypracowano w pełni skutecznego systemu jego zwalczania. W ostatnich latach obserwujemy nowe formy współdziałania organizacji terrorystycznych z międzynarodowymi grupami przestępczymi. Wynika to z konieczności dostosowania metod pozyskiwania środków finansowych na prowadzoną działalność terrorystyczną. Obszar ten jest rozpoznawany przez organizacje zwalczające terroryzm, stanowiąc jednocześnie element edukacji, również w Policji. Efektywność kształcenia, a przede wszystkim jego jakość były celem wielu opracowań teoretycznych i badań empirycznych. Polski system szkolenia funkcjonariuszy Policji oparty jest na dwóch rodzajach szkoleń, tj. szkoleniu zawodowym i doskonaleniu zawodowym. Ważną rolę w tym systemie odgrywa Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, która w obszarze zagrożeń terrorystycznych prowadzi wiele przedsięwzięć edukacyjnych. Opracowanie przedstawia udział uczelni w edukacji na rzecz zwalczania terroryzmu.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, terroryzm, zagrożenia, szkolenie, Policja

Abstract: Terrorism is one of the most serious threats which is permanently rooted in the conscience of societies. Currently it has taken a real shape especially in the Western European countries. At present it is one of the most serious threats to the world order. Terrorism constitutes a kind of criminal activity aimed against the institution of a state, as well as the society living in a particular territory. Modern terrorism has a significantly more complicated nature than it was in the past, it has become a common phenomenon. It uses the possibilities given by the progress, especially new technologies. Nowadays it does not know any boundaries, thus international, formal and informal alliances are formed to counteract it. Terrorist threats display large variability and dynamism, and it causes, that an effective system of combating them has not been developed yet. In the past years we could observe new forms of cooperation of terrorist organizations with international criminal groups.It results from the necessity to adjust methods of acquiring financial means for the conducted terrorist activity. This area is recognized by organizations combating terrorism and at the same time it comprises an element of education, also in Police. The efficiency of education, and above all its quality have been the objective of many theoretical studies and empirical researches. The Polish system of educating Police officers is based on two types of trainings, i.e. professional training and in-service training. A very important role in this system is played by the Police Academy in Szczytno, which has conducted a lot of educational undertakings in the area of terrorist threats. The following study presents the participation of the academy in education for combating terrorism.

Keywords: security, terrorism, threats, training, Police