Wybrane problemy bezpieczeństwa cywilnego w Polsce (ebook)

4,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: W referacie przedstawiono cele i zadania bezpieczeństwa cywilnego w Polsce oraz możliwości wybranych systemów dedykowanych do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, ochrony ich mienia i środowiska od zagrożeń powodowanych przez nagłe zdarzenia niemilitarne.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo cywilne, system zarządzania bezpieczeństwem cywilnym, zarządzanie kryzysowe, system zarządzania kryzysowego

Summary: The paper has presented the objectives and tasks of civil security in Poland and the possibilities of selected systems dedicated to ensuring the security of citizens, protecting their property and the environment from threats caused by sudden non-military events.

Keywords: national security, civil security, system management civil security, crisis management, crisis management system.