Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w świetle prawa unijnego i krajowego (ebook)

1,28 

Opis

Opis produktu:

Oktawia JURGILEWICZ

Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w świetle prawa unijnego i krajowego

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, Unia Europejska

Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowi rozbudowane zagadnienie zarówno na gruncie norm krajowych, jak i w regulacjach Unii Europejskiej, wskutek czego wpisuje się w katalog zagadnień związanych z prawem pracy, będąc jedną z gałęzi prawa UE. Jego wyodrębnienie z całego systemu prawnego UE opiera się na porównywalnych kryteriach jak w Polsce, wywodzi się bowiem z prawa prywatnego i dawniej stanowiło jego integralną część. O wyodrębnieniu i powstaniu tej gałęzi prawa zadecydowały m.in.: zróżnicowania w typowych stosunkach pracy wynikające m.in. z rozwoju gospodarczego czy przemysłowego, ale także wzrost liczby ludności. Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia związane z problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, głównie w aspekcie obowiązków pracodawcy w świetle prawa unijnego, z ukazaniem ich związków z prawem krajowym.

Keywords: health and safety, the European Union

Health and safety is a complex issue, both on national standards, but also the regulations of the European Union, whereby part of a catalog of issues related to labor law, being one of the branches of EU law. His separation from all over the EU legal system is based on comparable criteria as in Poland, as derived from private law and formerly constituted an integral part thereof. The isolation and the creation of this branch of law decided m.in .: diversity in typical labor relations arising among the economic development of the industry but also the increase in population. The article presents selected issues related to the issues of health and safety at work, mainly in terms of the employer?s obligations under EU law, showing their relationship with national law.