Wykorzystanie kompetencji menadżerskich w służbach mundurowych – implikacje z doświadczeń Służby Celnej (ebook)

Wykorzystanie kompetencji menadżerskich w służbach mundurowych – implikacje z doświadczeń Służby Celnej (ebook)

4,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Poniższy artykuł przedstawia wdrożenie w Służbie Celnej jednej z najlepszych praktyk biznesowych ? podejścia opartego na modelu kompetencji. Autorka przedstawia kluczowe zmiany w Służbie Celnej oraz ich implikację dla zarządzania zasobami ludzkimi. Prezentuje wyniki audytu kompetencji menadżerskich w Służbie Celnej a następnie ocenia jego efektywność w zakresie rozwoju i motywowania Dyrektorów i Naczelników Służb Celnych. Celem artykułu jest pokazanie uwarunkowań wykorzystania modelu kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi w służbach mundurowych i wstępna diagnoza barier w pełnym wykorzystaniu kompetencji menadżerskich do zarządzania organizacją.

Słowa kluczowe: organizacje publiczne, menadżer w organizacji publicznej, kompetencje menadżerskie, ocena zintegrowana, zarządzanie kompetencjami

Summary: The following article shows the implementation of one of the best business practices in the Customs Service – a model based approach. The author presents key changes in the Customs Service and their implications for human resources management. It presents the results of an audit of managerial competences in the Customs Service and then evaluates its effectiveness in developing and motivating the Directors and Heads of Customs. The aim of this article is to present the determinants of the use of the competence model in human resources management in uniformed services and the initial diagnosis of barriers in full use of managerial competencies for organizational management.

Keywords: public organizations, a manager in a public organization, managerial competencies, assessment centre, competencies management