Wykorzystanie najnowszych technologii w działaniach kontrterrorystycznych z wykorzystaniem strzelców wyborowych (ebook)

Wykorzystanie najnowszych technologii w działaniach kontrterrorystycznych z wykorzystaniem strzelców wyborowych (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: Działania bojowe realizowane przez pododdziały kontrterrorystyczne wymagają realizacji nieszablonowych założeń taktycznych. W tym celu niezbędne jest wyposażenie operatorów tych pododdziałów w środki walki i wyposażenie specjalistyczne umożliwiające wykonanie zadań, jakie zostały im powierzone. Ważną rolę odgrywają w działaniach bojowych sił kontrterrorystycznych środki transportu, które służą nie tylko do przedyslokowania sił pododdziału w dowolne miejsce, ale także wykorzystywane są podczas działań bojowych. Do takich środków należą m.in. śmigłowce. Śmigłowiec, w odróżnieniu od samolotu, startuje i ląduje na małej powierzchni, może dokonać zawisu podczas lotu w jednym miejscu, manewrować we wszystkich kierunkach. Realizowanie zadań przez strzelców wyborowych z pokładu śmigłowca, nie jest zadaniem łatwym. Toteż poszukuje się rozwiązań, które zapewniałyby precyzyjność rażenia celu ogniem z karabinu wyborowego. Wyzwania stworzenia platformy strzeleckiej, umożliwiającej precyzyjne strzelanie z pokładu śmigłowca, podjęła się amerykańska firma Tactical Electronics, tworząc platformę strzelecką Heli-One. Platforma powstała na zamówienie i przy stałej współpracy z niemiecką jednostką kontrterrorystyczną GSG-9. Bezpośrednia współpraca pomiędzy producentem, a zamawiającym miała pierwszorzędne znaczenie dla powstania produktu spełniającego wymagania użytkowe przyszłego użytkowania.

Słowa kluczowe: kontrterroryzm, zaawansowane technologie, strzelec wyborowy, śmigłowiec

Abstract: Combat operations conducted by counter-terrorist units require the implementation of unconventional tactical assumptions. To this end, it is necessary to equip the operators of these units with the means of combat and specialized equipment to carry out the tasks entrusted to them. An important role is played by means of transport in counter-terrorist forces, which serve not only to allocate forces of subdivision to any place, but also to be used during combat operations. These include helicopters. Unlike an airplane, the helicopter takes off and lands on a small surface, can hover in one place, maneuver in all directions. It is not an easy task to perform the task of the shooters on board the helicopter. Therefore, solutions are sought that would ensure the accuracy of target destruction with a rifle fire. The challenge of creating a firing platform for precision firing from a helicopter deck was made by US-based Tactical Electronics, Creating the Heli-One firing platform. The Heli-One platform was created on order and in constant collaboration with the German counter-terrorism unit GSG-9. Direct co-operation between the manufacturer and the contracting authority was of paramount importance for the creation of a product that meets the requirements of future use.

Keywords: counter-terrorism, advanced technology, snipers, helicopters