Wykorzystanie wyrobów energetycznych do innych celów niż napędowe lub opałowe (ebook)

Wykorzystanie wyrobów energetycznych do innych celów niż napędowe lub opałowe (ebook)

1,28 

Opis

Opis produktu:

Arsen OVSEPYAN

Wykorzystanie wyrobów energetycznych do innych celów niż napędowe lub opałowe

Słowa kluczowe: akcyza, wyroby energetyczne, paliwa

Problematyka ukazana w niniejszym artykule stanowi próbę ustosunkowania się do pytania: Czy polska ustawa o podatku akcyzowym właściwie implementowała dyrektywę energetyczną w tym zakresie? Na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów materia ma charakter wysoce dyskusyjny. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe zagadnienie ma charakter złożony, toteż poniższe rozważania stanowią efekt interpretacji krajowych oraz unijnych aktów prawnych w omawianym zakresie.

Keywords: excise duty, energy products, fuels

The problems shown in this article is an attempt to respond to the question whether Polish law on excise duty properly implemented the directive of energy in this area?, because on the basis of generally applicable provisions of the matter is highly debatable. Due to the fact that this issue is complex, so the following discussion was influenced by the interpretation of national and EU legislation in this area.