Wynagradzanie szkód wyrządzonych w związku z działaniami Policji w ramach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (ebook)

58,80 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Mieczysław Goettel

Opis

Opis produktu:

Liczba stron: 204

Miejsce i rok wydania: Szczytno 2022

e-ISBN 978-83-7462-803–7

=============

 

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1
Organizacja ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej
1.1. Pojęcie bezpieczeństwa i porządku. Bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny
1.2. Konstytucyjny standard oraz podstawy prawne ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
1.3. Podmioty ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
1.4. Środki ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na gruncie prawa publicznego i prawa prywatnego
1.5. Systemy wynagradzania szkód wyrządzonych w związku z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego — zagadnienia wprowadzające

Rozdział 2
Odpowiedzialność Policji jako władzy publicznej za szkody wyrządzone przy ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego
2.1. Koncepcja odpowiedzialności władzy publicznej — zagadnienia ogólne
2.2. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej
2.3. Specyfika przesłanek odpowiedzialności za szkody wyrządzone działaniami Policji
2.4. Zasady oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności
2.5. Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanego
2.6. Roszczenia regresowe Skarbu Państwa
2.7. Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej według przepisów szczególnych
2.8. Wynagradzanie szkód wyrządzonych w związku z działaniami podmiotów wspomagających działania Policji

Rozdział 3
Wynagradzanie szkód doznanych przez funkcjonariuszy Policji w związku z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Świadczenia przewidziane w ustawie wypadkowej
3.3. Świadczenia przewidziane w ustawie emerytalnej
3.4. Wynagradzanie szkód na zasadach ogólnych
3.5. Przypadki zbiegu odpowiedzialności w ramach
dochodzenia roszczeń uzupełniających na zasadach ogólnych
3.6. Roszczenia regresowe Skarbu Państwa

Rozdział 4
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Policji
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. System odpowiedzialności majątkowej policjantów
4.3. Odpowiedzialność organizatora imprezy masowej

Uwagi końcowe i wnioski
Bibliografia

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-803–7