Zadania Policji w zakresie usuwania z drogi pojazdów w świetle art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym (ebook)

Zadania Policji w zakresie usuwania z drogi pojazdów w świetle art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym (ebook)

1,28 

Policja nr 1/2017

Opis

Opis produktu:
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest analiza zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy Policji związanych z usuwaniem pojazdów z drogi (na podstawie art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym). Ukazano również najczęściej występujące w praktyce trudności (nieprawidłowości) przy realizacji tych zadań oraz możliwe konsekwencje (prawne oraz praktyczne). Zestawiono przepisy prawa regulujące prezentowaną tematykę oraz praktyczne aspekty działań podejmowanych także przezinne podmioty. Dokonano również analizy działań podejmowanych głównie przez Policję oraz ich konsekwencji.Słowa kluczowe: usuwanie pojazdów, Policja, prawo o ruchu drogowym

Abstract: The purpose of this article is to present the tasks performed by police officers in removing the vehicle from the road (art. 130a of the Road Traffic Law). The article shows the most common practical difficulties (irregularities) in the implementation of these tasks and the possible occurrence of the consequences (legal and practical). The article summarizes the rules in the law governing the presented topics and practical aspects of the different authorities. The author shall also analyze the activities undertaken mainly by the Police and describes their consequences.

Keywords: removal of the vehicles, Police, Road Traffic Law