Zagrożenia asymetryczne militarnej infrastruktury krytycznej – szanse i wyzwaniaw zakresie ochrony (ebook)

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Zagrożenia asymetryczne to działaniapodmiotów, przede wszystkim pozapaństwowych, które dla osiągnięcia swoich celów wykorzystują niekonwencjonalne środki i techniki walki. Taki sposób działania może być przede wszystkim ukierunkowany na obezwładnienie lub zniszczenie infrastruktury krytycznej państwa, w tym elementów kluczowych związanych z systemem obronnym państwa. Dlatego też w artykule dokonano identyfi kacji militarnej infrastruktury krytycznej, przybliżono dokumenty formalno-prawne z obszaru ochrony, ustalono też zagrożenia dla militarnej infrastruktury krytycznej oraz zaproponowano budowę systemu jej ochrony.

Słowa kluczowe: zagrożenia, obiekt militarny, infrastruktura krytyczna, system ochrony

Summary: Asymmetric threats are actions of, predominantly non-state, actors, employing unconventional weapons and techniques to achieve their objectives. Such activities may be primarily aimed at degrading or destroying critical infrastructure of a targeted state, including key elements related to its national defence system. Therefore, the article identifies the elements of military critical infrastructure and potential threats, introduces formal and legal documents pertaining to the field of protection, and proposes the design of a military infrastructure protection system.

Keywords: threats, military installations, critical infrastructure, protection system