Zagrożenia masowych uroczystości religijnych – wybrane problemy (ebook)

Zagrożenia masowych uroczystości religijnych – wybrane problemy (ebook)

1,28 

Opis

Opis produktu:

Aleksander BABIŃSKI, Paweł LUBIEWSKI

Zagrożenia masowych uroczystości religijnych – wybrane problemy

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, uroczystość religijna, zagrożenia, ryzyko, terroryzm

Uroczystości religijne związane są z kultem religijnym i nie są zjawiskiem nowym. Szczególny ich wymiar mają te o zasięgu międzynarodowym. Stały się one znamienne dla pontyfikatu Jana Pawła II i są kontynuowane przez kolejnych papieży. Choć nie zmienia się charakter tych spotkań, to zmienne są warunki ich organizacji. Wynikają one z czasów, w których są one organizowane, dla których występują różne zagrożenia. Przekładają się one również na bezpieczeństwo uroczystości religijnych, szczególnie zaś tych masowych o ponad krajowym zasięgu. W niniejszym artykule zostały przedstawione wybrane zagrożenia występujące w związku z organizacją tytułowych przedsięwzięć religijnych. Punktem wyjścia zaprezentowanych treści były zagrożenia zidentyfikowane w związku z organizacją XXIX Światowych Dni Młodzieży. Przedstawiono analizę istniejącego stanu prawnego odnoszącego się do organizacji takich przedsięwzięć. Pozwoliła ona zaprezentować zagrożenia wynikające z faktu istnienia bardzo permisywnych regulacji prawnych określających zapewnienie bezpieczeństwa uroczystości organizowanych w ramach działalności kościoła. Wskazane zostało ryzyko, jakie niesie istniejący stan prawny oraz wprowadzane doraźnie regulacje. Szczególnie istotne dla masowych uroczystości religijnych są zagrożenia współczesnego świata. Wynikają one przede wszystkim z wciąż wzrastającej aktywności terrorystycznej. Zostały one przedstawione ze wskazaniem szczególnie atrakcyjnych dla terrorystów, w zakresie możliwych do zastosowania, metod zamachu. Podsumowanie artykułu stanowią konkluzje przedstawionych treści, pozwalające rekomendować rozwiązania, których realizacja przyczyni się do uniknięcia w przyszłości zidentyfikowanych, przedstawionych w materiale zagrożeń masowych uroczystości religijnych.

Keywords: security, religious ceremony, hazard, risk, terrorism

Religious ceremonies are associated with religious worship is not a new phenomenon. Their special dimension to the international scope. They have become characteristic of the pontificate of John Paul II, and continued by successive popes. While not changing the nature of these meetings, the variables are the conditions for their organization. They result from the times in which they are organized, for which there are different threats. They also translate into the safety of religious ceremonies, especially those mass over national coverage. This article presents selected hazards that may exist in connection with the organization of the religious title projects. The starting point of the presented contents were the risks identified in relation to the organization of the XXIX World Youth Days. An analysis of the existing legislation relating to the organization of such operations. It allowed us to present the risks arising from the existence of a permissive legislation defining ensure the safety of the ceremony organized in the framework of the activities of the church. It has been the risk posed by existing legal and introduced ad hoc adjustments. Particularly important for the threat of mass religious ceremonies are the threats of the modern world. They arise primarily from the ever increasing terrorist activity. They were presented with an indication of particularly attractive for terrorists in the range of applicable methods of assassination. Summary of the article are the conclusions presented content, enabling recommend solutions, the implementation of which will help to avoid in the future identified, described in the material risks of mass religious ceremonies.