Zagrożenia oraz podmioty ochrony danych osobowych i informacji niejawnych (ebook)

Zagrożenia oraz podmioty ochrony danych osobowych i informacji niejawnych (ebook)

2,81 

Opis

Policja nr 2/2017
Opis produktu:
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest zagrożeniom i podmiotom bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Już na samym wstępie opisuje podstawowe regulacje prawne w tym przedmiocie, a więc ustawowe główne założenia wynikające z ochrony danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych. Następnie odnosi się do potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa danych osobowych i informacji niejawnych. W dalszej części przedstawia podmioty odpowiedzialne za ochronę danych i informacji, przede wszystkim generalnego inspektora ochrony danych osobowych, administratorów danych osobowych i administratorów bezpieczeństwa informacji, podkreślając znaczenie rolę i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz jej zadania wykonywane za pośrednictwem Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Następnie analizuje działania ABW w przedmiocie ochrony i kontroli informacji niejawnych, kończąc na współpracy z organami partnerskimi w kraju i za granicą, akcentując rangę zawartych umów i porozumień.Słowa kluczowe: regulacje prawne, zagrożenia, dane osobowe, informacje niejawne, podmioty, administratorzy ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, współpracaAbstract: This article describes issues related to threats and security entities in the field of protection of personal data and classified information. At the very begiining, it describes the fundamental legal regulations in this regard, statutory main assumptions stemming from the protection of personal data and the law on the protection of classified information. Then it refers to potential threats to the security of personal data and classified information. This is followed by the entities responsible for data and information protection such as the Inspector General for Personal Data Protection, personal data administrators and information security administrators (ADO and ABI). The role and tasks of the Internal Security Agency (ABW), accomplished through the Military Counterintelligence Service (SKW) are underlined. The article presents also deepened analysis of the work of the Internal Security Agency on the protection and control of classified information and the problem of its cooperation with partner institutions in Poland and abroad, emphasizing the importance of concluded agreements.Keywords: legal regulations, threats, personal data, classified information, entities, administrators of the protection of personal data and classified information, Internal Security Agency, cooperation