Zagrożenie terrorystyczne Polski w kontekście napływu imigrantów (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: W artykule przedstawiono złożoność problematyki dotyczącej zagrożenia terrorystycznego Polski w związku z napływem imigrantów do kraju. Zagadnienie terroryzmu rozpatrywano, mając świadomość, iż jest to jeden z największych problemów współczesnego świata, który wzbudza realne poczucie zagrożenia, nasilającego się wraz z napływem imigrantów do danego kraju. Przez wiele lat nie wypracowano jednej, prawnie obowiązującej definicji terroryzmu na świecie. W każdym państwie może funkcjonować wiele pojęć tego zjawiska, co sprawia dużą trudność odróżnienia terroryzmu od zjawisk, które są w pewien sposób pokrewne, jak np. terror, walka narodowowyzwoleńcza, czy wojna partyzancka. W artykule podjęto próbę zweryfikowania tezy, dotyczącej wpływu zamachów terrorystycznych występujących na świecie wobec bezpieczeństwa obywateli Polski w związku z przyjęciem imigrantów do kraju. Pomimo tego, że ataki terrorystyczne bezpośrednio nie dotykają obywateli Polski, ich poczucie bezpieczeństwa drastycznie się obniża. Wyniki badań społecznych przedstawione w niniejszym artykule przemawiają na korzyść pozytywnej weryfikacji tezy. Przeprowadzone badania wskazują, że w 2010 r. aż 72 % respondentów nie obawiała się zamachów terrorystycznych, które mogą dotknąć Polskę, bezpośrednio zaś po zamachach terrorystycznych w Paryżu i Saint-Denis we Francji liczba ta spadła do 38%. W poszukiwaniu rozwiązań przeciwdziałania zagrożeniom zamachami terrorystycznymi oraz zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa wśród Polaków obawiających się ataków ze strony imigrantów napływających do kraju, w artykule zaprezentowano formalno-prawne aspekty zwalczania terroryzmu. Odpowiednia realizacja programów antyterrorystycznych ma kluczowy wpływ na utrzymanie pożądanego poziomu bezpieczeństwa w Polsce.

Słowa kluczowe: terroryzm, bezpieczeństwo, imigranci, zagrożenie, zamach terrorystyczny, atak terrorystyczny, uchodźcy, poczucie bezpieczeństwa

Abstract: The article presents the complex aspects of terrorist threat in Poland due to the influx of immigrants to the country. The issue of terrorism has been discussed with regard to it being one of the biggest problems of the modern world which raises a real sense of threat increasing with the influx of immigrants to a given country. Over the years no one in the world has developed legal definition of terrorism therefore there could be each concepts of this phenomena in one country, making it difficult to distinguish terrorism from issues that are partially related to terrorism such as terror, national liberation or war guerrilla. The article attempts to verify the thesis concerning the impact of terrorist attacks occurring in the world on the security of Polish citizens in connection with the admission of immigrants to the country. Despite the fact that terrorist attacks do not directly affect Polish citizens, the sense of security among residents drastically decreases. Despite the fact that terrorist attacks may not directly affect us, the social research presented in this article identifies that our sense of security drastically decreases. In the conducted research in 2010 as many as 72% of respondents were not afraid of terrorist attacks that could affect our country, and immediately after the terrorist attacks in Paris and Saint-Denis in France, this number dropped to 38%. The article offers formal and legal ways of handling terrorism in order to counteract the threat of terrorist attacks and increase the level of securing for Polish citizens who are concerned with immigrants arriving in Poland. The proper implementation of anti-terrorist programs has a key impact on maintaining the desired level of security in Poland.

Keywords: terrorism, security, immigrants, threat, terrorist attack, terrorist attack, refugees, sense of security