Zarządzanie kryzysowe jako zadanie publiczne samorządu terytorialnego (ebook)

4,50 

Opis

Opis produktu:

Przedmiotem rozważań objęto zarządzanie kryzysowe realizowane, jako zadanie publiczne samorządu terytorialnego. Zwrócono w nim uwagę na wielowymiarowy, kompleksowy, a także zintegrowany charakter pojęcia bezpieczeństwa. Następnie przedstawiono podmiotowo-przedmiotowe ujęcie administracji samorządowej, by następnie przystąpić do analizy podmiotowo-przedmiotowej zarządzania jako pojęcia nadrzędnego w stosunku do zarządzania kryzysowego. Wobec powyższych treści dokonano także przeglądu pojęcia zarządzania kryzysowego. Rozważania zakończono konkluzjami na temat konieczności zmian organizacyjnych oscylujących w kierunku poprawy miary wpływającej, na jakość wykonywanych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, administracja samorządowa, zarządzanie, zarządzanie kryzysowe

The subject of the considerations involved in crisis management implemented as a public task of local government. It drew attention to the multi-dimensional, comprehensive, integrated nature of the concept of security. Then presented subjectively – subject approach local government to then proceed to the analysis of subject – the subject of management as the concept of parent in relation to crisis management. In view of the above content also reviewed the concept of crisis management. Considerations completed conclusions on the need for organizational changes that oscillate in the direction of improvement measures affecting, the quality of the tasks in the field of crisis management.

Keywords:

safety, local government administration, management, crisis management