Zezwolenia dewizowe w polskim prawie dewizowym (ebook)

Zezwolenia dewizowe w polskim prawie dewizowym (ebook)

1,28 

Opis

Opis produktu:

Marta Roma TUŻNIK

Zezwolenia dewizowe w polskim prawie dewizowym

Słowa kluczowe: prawo dewizowe, obrót dewizowy, zezwolenia dewizowe

W artykule przedstawiono problematykę zezwoleń dewizowych w świetle ustawy z 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozważania dotyczyły pojęcia zezwoleń dewizowych jako prawnych odstępstw od obowiązków oraz ograniczeń przewidzianych w ustawie dewizowej. Omówiono także istotę zezwoleń dewizowych z rozróżnieniem na zezwolenia ogólne, udzielane przez ministra finansów oraz zezwolenia indywidualne, udzielane przez prezesa NBP. Końcowa część opracowania została poświęcona przesłankom udzielania zezwoleń dewizowych.

Keywords: foreign exchange law, foreign exchange operations, foreign exchange permits

In the article the problem of foreign exchange permits under the Act of 27 July 2002. Foreign Exchange Law. Considerations related to the concept of foreign exchange permits as a legal derogation from the obligations and limitations provided for in the exchange. Also discusses the essence of foreign exchange permits distinguishing between general authorizations, granted by the Ministry of Finance and individual licenses, granted by the President of NBP. The final part of the study was devoted to conditions for granting foreign exchange permits.