Zmiany regulacji i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego przez Państwową Straż Rybacką (ebook)

2,99 

Opis

Policja nr 4/2017

Opis produktu:

Streszczenie: Publikacja pod tytułem „Zmiany regulacji użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego przez Państwową Straż Rybacką” omawia regulację prawną dotyczącą stosowania przymusu bezpośredniego przez strażników zatrudnionych w tej formacji. Na początku zaprezentowano aktualną regulację tej problematyki. W dalszej części przedstawiono wszystkie regulacje tej materii, które ją poprzedzały. Były to dwie regulacje. Jedna z nich obowiązywała przed dniem 5 czerwca 2013 r., a druga obowiązywała przed dniem 30 stycznia 1997 r. Zarówno aktualna regulacja jak i dwie, które ją poprzedzały ? zostały omówione w zakresie: katalogu środków przymusu bezpośredniego oraz przypadków i trybu ich stosowania. Całość opracowania zakończono podsumowaniem zawierającym najważniejsze wnioski.

Słowa kluczowe: organy bezpieczeństwa wewnętrznego, Straż Rybacka, przymus bezpośredni, uprawnienia, obowiązki, regulacja prawna

Abstract: The publication entitled „Changes in the regulation of the use of direct coercion measures by the State Fisheries Service” discusses the legal regulation concerning the use of direct coercion by guards employed in this formation. At the beginning, the current regulation of this issue was presented. In the following, all the regulations of the matter that preceded it were presented. These were two regulations. One of them was in force before 5 June 2013 and the second one was in force before 30 January 1997. Both the current regulation and the two that preceded it were discussed in the scope of: catalog of direct coercive measures and cases and the mode of their application. The entire study was concluded with a summary containing the most important conclusions.

Keywords: internal security organs, Fishing Guard, direct coercion, permissions, responsibilities, legal regulation