Znaczenie wybranych środków przymusu bezpośredniego jako determinant bezpieczeństwa strażników gminnych (miejskich) (ebook)

2,99 

Opis

Policja nr 4/2017

Opis produktu:

Streszczenie: Bezpieczeństwo, indywidualne i zbiorowe, staje się dobrem coraz bardziej pożądanym. Jego zapewnienie jest fundamentalną powinnością państwa. Świadomość indywidualna i społeczna w tej dziedzinie jest coraz większa, a świat oczekuje rozwiązań systemowych. Niewątpliwie jednym z elementów wchodzących w obszar służb mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa jest straż gminna (miejska). Strażnicy gminni (miejscy) posiadając odpowiednie wyposażenie i umiejętności, są w stanie zapewnić bezpieczeństwo obywatelom Polski. Artykuł ukazuje rolę środków przymusu bezpośredniego w pełnionej przez nich służbie, a także przybliża znaczenie indywidualnych środków przymusu bezpośredniego. Wartością dodaną są uzyskane wyniki badań, które przedstawiają, jaki środek przymusu bezpośredniego jest w stanie zapewnić strażnikom bezpieczeństwo w czasie realizowanych zadań służbowych.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, środek przymusu bezpośredniego, straż gminna (miejska), zagrożenie, paralizator elektryczny

Abstract: Security, personal and collective, becomes an increasingly desirable good. Its assurance is a fundamental duty of the state. Individual and social awareness in this field is growing, and the world expects systemic solutions. Undoubtedly, one of the elements falling into the area of services responsible for ensuring security is municipal police. Equipped with appropriate equipment and skills, municipal police are able to provide security to Polish citizens. The article shows the role of physical coercion measures in their service, as well as the meaning of individual measures of physical coercion. The added value is obtained research results, which show what means of physical coercion are able to ensure personal safety to  municipal police officers while on duty.

Keywords: security, means of physical coercion, municipal police, threat, conducted energy weapon