Prawo wykroczeń. Tablice poglądowe. Część szczególna kodeksu wykroczeń

Prawo wykroczeń. Tablice poglądowe. Część szczególna kodeksu wykroczeń

30,25 

Symbol: 96-0332-8

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Redakcja naukowa: Anna Kalisz, Marek Gałązka

Brak w magazynie

SKU: 96-0332-8 Kategoria:

Opis

Format: B5
Liczba stron: 330
Rok wydania: 2014
Oprawa: miękka
ISBN 978–83–7462–449 –7
e-ISBN 978–83–7462–450–3

****************************************

 

Spis treści
Wstęp
Literatura
Wykaz skrótów

 

Rozdział I
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
(ROZDZIAŁ VIII KODEKSU WYKROCZEŃ)
Tablica 1. Lekceważenie Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej
Tablica 2. Lekceważenie Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)
Tablica 3. Bezprawne przekroczenie granicy
Tablica 4. Nieopuszczenie zbiegowiska
Tablica 5. Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów w miejscu publicznym
Tablica 6. Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego
Tablica 7. Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego (cd.)
Tablica 8. Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego (cd.)
Tablica 9. Naruszenie przepisów o zgromadzeniach
Tablica 10. Nawoływanie do przestępstwa
Tablica 11. Zużycie oleju opałowego
Tablica 12. Naruszenie przepisów porządkowych
Tablica 13. Niedozwolona kąpiel
Tablica 14. Zbieranie ofi ar
Tablica 15. Zbieranie ofi ar na grzywnę
Tablica 16. Żebranie
Tablica 17. Żebranie (cd.)
Tablica 18. Działalność gospodarcza bez zgłoszenia
Tablica 19. Działalność gospodarcza bez zgłoszenia (cd.)
Tablica 20. Działalność gospodarcza bez zgłoszenia (cd.)
Tablica 21. Przywłaszczenie stanowisk i godności
Tablica 22. Przywłaszczenie stanowisk i godności (cd.)
Tablica 23. Nielegalne urządzenia telekomunikacyjne
Tablica 24. Nielegalne urządzenia telekomunikacyjne (cd.)
Tablica 25. Nielegalne ogłoszenia
Tablica 26. Nieoznakowanie nieruchomości

 

Rozdział II
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym
(ROZDZIAŁ IX KODEKSU WYKROCZEŃ)
Tablica 27. Fałszywe dane osobowe
Tablica 28. Fałszywe dane osobowe (cd.)
Tablica 29. Fałszywy alarm
Tablica 30. Uszkodzenie ogłoszenia
Tablica 31. Uszkodzenie ogłoszenia (cd.)
Tablica 32. Bezprawny wyrób pieczęci
Tablica 33. Bezprawny wyrób pieczęci (cd.)
Tablica 34. Niszczenie znaku

 

Rozdział III
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
(ROZDZIAŁ X KODEKSU WYKROCZEŃ)
Tablica 35. Czynności osób niezdolnych
Tablica 36. Czynności osób niezdolnych (cd.)
Tablica 37. Wadliwe wykonanie urządzeń
Tablica 38. Niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego
Tablica 39. Niezawiadomienie o niebezpieczeństwie
Tablica 40. Uszkodzenie znaku
Tablica 41. Uszkodzenie znaku (cd.)
Tablica 42. Wyrzucanie przedmiotów
Tablica 43. Wyrzucanie przedmiotów (cd.)
Tablica 44. Obrzucanie pojazdu
Tablica 45. Nieostrożność ze zwierzęciem
Tablica 46. Drażnienie zwierząt
Tablica 47. Brak oświetlenia
Tablica 48. Uszkodzenie wału przeciwpowodziowego
Tablica 49. Uszkodzenie wału przeciwpowodziowego (cd.)
Tablica 50. Uszkodzenie ochrony brzegu
Tablica 51. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych
Tablica 52. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych (cd.)
Tablica 53. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych (cd.)
Tablica 54. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych (cd.)
Tablica 55. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych (cd.)
Tablica 56. Niedopełnienie obowiązków w razie zaistnienia pożaru
Tablica 57. Nieostrożność z materiałami wybuchowymi

 

Rozdział IV
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
(ROZDZIAŁ XI KODEKSU WYKROCZEŃ)
Tablica 58. Nieoznaczenie przeszkody
Tablica 59. Samowolna zmiana znaku
Tablica 60. Samowolna zmiana znaku (cd.)
Tablica 61. Naruszanie przepisów znakowania dróg wewnętrznych
Tablica 62. Spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym
Tablica 63. Spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym (cd.)
Tablica 64. Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu
Tablica 65. Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (cd.)
Tablica 66. Prowadzenie lub pozostawienie pojazdu bez wymaganego oświetlenia
Tablica 67. Dopuszczenie do przebywania małoletniego na drodze publicznej
Tablica 68. Tamowanie lub utrudnianie ruchu
Tablica 69. Zanieczyszczenie drogi
Tablica 70. Niepodporządkowanie się znakowi
Tablica 71. Nieudzielenie pomocy
Tablica 72. Prowadzenie pojazdu bez uprawnień
Tablica 73. Prowadzenie pojazdu bez dokumentów
Tablica 74. Niezgodne z prawdą dane w dowodzie rejestracyjnym
Tablica 75. Nielegalne dopuszczenie do ruchu art.
Tablica 76. Nielegalne dopuszczenie do ruchu (cd.)
Tablica 77. Nielegalne dopuszczenie do ruchu (cd.)
Tablica 78. Niewskazanie osoby kierującej
Tablica 79. Bezprawne posiadanie urządzeń właściwych dla pojazdów uprzywilejowanych
Tablica 80. Inne naruszenia przepisów drogowych
Tablica 81. Nieostrożność poza drogą publiczną
Tablica 82. Naruszenie stanu drogi
Tablica 83. Naruszenie stanu drogi (cd.)
Tablica 84. Uszkodzenie drogi
Tablica 85. Uszkodzenie drogi (cd.)
Tablica 86. Nieoczyszczanie drogi
Tablica 87. Zaniedbanie stanu zjazdu
Tablica 88. Uchylanie się od świadczeń

 

Rozdział V
Wykroczenia przeciwko osobie
(ROZDZIAŁ XII KODEKSU WYKROCZEŃ)
Tablica 89. Skłanianie do żebrania
Tablica 90. Dopuszczenie do demoralizacji
Tablica 91. Dopuszczenie do przebywania nieletniego w okolicznościach niebezpiecznych
Tablica 92. Złośliwe niepokojenie
Tablica 93. Szczucie psem człowieka

 

Rozdział VI
Wykroczenia przeciwko zdrowiu
(ROZDZIAŁ XIII KODEKSU WYKROCZEŃ)
Tablica 94. Zanieczyszczenie wody
Tablica 95. Zanieczyszczenie wody (cd.)
Tablica 96. Zatrudnianie chorego
Tablica 97. Nieprzestrzeganie warunków sanitarnych
Tablica 98. Niezachowanie czystości przy świadczeniu usług
Tablica 99. Odmowa udzielenia wyjaśnień w związku z chorobą zakaźną
Tablica 100. Odmowa poddania się szczepieniom ochronnym i badaniom
Tablica 101. Nierespektowanie zarządzeń leczniczych
Tablica 102. Nieprzestrzeganie czystości i porządku w obrębie nieruchomości
Tablica 103. Ubój bez zezwolenia
Tablica 104. Ubój bez zezwolenia (cd.)

 

Rozdział VII
Wykroczenia przeciwko mieniu
(ROZDZIAŁ XIV KODEKSU WYKROCZEŃ)
Tablica 105. Kradzież i przywłaszczenie
Tablica 106. Kradzież i przywłaszczenie (cd.)
Tablica 107. Kradzież i przywłaszczenie (cd.)
Tablica 108. Wyrąb drzewa
Tablica 109. Wyrąb drzewa (cd.)
Tablica 110. Szalbierstwo
Tablica 111. Paserstwo umyślne
Tablica 112. Paserstwo umyślne (cd.)
Tablica 113. Paserstwo nieumyślne
Tablica 114. Paserstwo nieumyślne (cd.)
Tablica 115. Kradzież ogrodowa
Tablica 116. Uszkodzenie cudzej rzeczy
Tablica 117. Uszkodzenie cudzej rzeczy (cd.)
Tablica 118. Uszkodzenie cudzej rzeczy (cd.)
Tablica 119. Niezawiadomienie o znalezieniu rzeczy
Tablica 120. Kradzież rzeczy o charakterze niemajątkowym
Tablica 121. Samowolne używanie cudzej rzeczy ruchomej
Tablica 122. Urządzanie gry hazardowej
Tablica 123. Wyrób wytrychów

 

Rozdział VIII
Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów
(ROZDZIAŁ XV KODEKSU WYKROCZEŃ)
Tablica 124. Spekulacja biletami wstępu
Tablica 125. Oszukiwanie w handlu i usługach
Tablica 126. Ukrywanie towaru
Tablica 127. Usuwanie oznaczeń z towarów
Tablica 128. Niedopełnienie obowiązku uwidocznienia ceny towaru
Tablica 129. Pobieranie zawyżonej opłaty
Tablica 130. Niedopełnienie obowiązku okazania dokumentu konsumentowi
Tablica 131. Stosowanie niedozwolonych postanowień umownych
Tablica 132. Zawieranie umów o kredyt konsumencki z naruszeniem wymagań ustawowych
Tablica 133. Podejmowanie zadań przewodnika bez posiadania uprawnień
Tablica 134. Naruszenie umów timeshare
Tablica 135. Naruszenie umów timeshare (cd.)

 

Rozdział IX
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej
(ROZDZIAŁ XVI KODEKSU WYKROCZEŃ)
Tablica 136. Nieobyczajny wybryk
Tablica 137. Używanie słów nieprzyzwoitych
Tablica 138. Natarczywe proponowanie czynu nierządnego
Tablica 139. Utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego
Tablica 140. Utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego (cd.)
Tablica 141. Niszczenie roślinności w miejscach publicznych
Tablica 142. Niszczenie roślinności w miejscach publicznych (cd.)
Tablica 143. Zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności

 

Rozdział X
Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji
(ROZDZIAŁ XVII KODEKSU WYKROCZEŃ)
Tablica 144. Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia narodzin lub zgonu
Tablica 145. Niezgłoszenie do rejestru zakładu leczniczego
Tablica 146. Niezgłoszenie do rejestru zakładu leczniczego

 

Rozdział XI
Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe
(ROZDZIAŁ XIX KODEKSU WYKROCZEŃ)
Tablica 147. Szkodnictwo leśne
Tablica 148. Szkodnictwo leśne (cd.)
Tablica 149. Paserstwo gałęzi
Tablica 150. Paserstwo gałęzi (cd.)
Tablica 151. Szkodnictwo ogrodowe
Tablica 152. Wypas zwierząt w lesie
Tablica 153. Wypas zwierząt w lesie — typ kwalifi kowany (cd.)
Tablica 154. Wypas zwierząt w lesie — typ kwalifi kowany (cd.)
Tablica 155. Niszczenie kosodrzewiny
Tablica 156. Drobne szkodnictwo leśne
Tablica 157. Śmiecenie na gruntach rolnych lub leśnych
Tablica 158. Śmiecenie na gruntach rolnych lub leśnych (cd.)
Tablica 159. Niszczenie urządzeń melioracyjnych na gruntach leśnych i rolnych
Tablica 160. Niszczenie urządzeń melioracyjnych na gruntach leśnych i rolnych (cd.)
Tablica 161. Niszczenie urządzeń melioracyjnych na gruntach leśnych i rolnych (cd.)
Tablica 162. Niszczenie zasiewów na gruntach leśnych i rolnych
Tablica 163. Nieopuszczenie terenu wbrew żądaniu osoby uprawnionej
Tablica 164. Wyrąb drzewa niezgodnie z planem zagospodarowania
Tablica 165. Niedopełnienie obowiązków w zakresie ochrony lasów
Tablica 166. Zmiana lasu w uprawę rolną
Tablica 167. Bezprawny wjazd do lasu
Tablica 168. Zanieczyszczanie lasu
Tablica 169. Zanieczyszczanie lasu (cd.)
Tablica 170. Niszczenie grzybów
Tablica 171. Niszczenie gniazd, legowisk i mrowisk
Tablica 172. Niszczenie gniazd, legowisk i mrowisk (cd.)
Tablica 173. Zabijanie dziko żyjących zwierząt
Tablica 174. Puszczanie luzem psa w lesie

Informacje dodatkowe

Waga 0.60 kg