Zasady etyki wydawniczej publikacji zwartych
» Zasady etyki wydawniczej publikacji zwartych

Zasady etyki wydawniczej publikacji zwartych

Wydawca, którym jest Akademia Policji w Szczytnie, stosuje najwyższe standardy publikacyjne i przestrzega zasad etyki, przeciwdziałając nieuczciwym praktykom publikacyjnym. Zasady postępowania obowiązujące wydawcę, autorów recenzentów i tłumaczy przygotowano na podstawie wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (ang. Committee on Publication Ethics — COPE), dostępnych pod adresem: <http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf>, zbioru zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011 oraz zasad etycznych obowiązujących w innych wydawnictwach naukowych.


Zasady etyczne obowiązujące wydawcę

 1. W Uczelni obowiązują regulacje wewnętrzne dotyczące przyjmowania materiałów do druku i ich wydawania.
 2. Rada Wydawnicza Uczelni decyduje o przyjęciu propozycji wydawniczej do planu wydawniczego, biorąc pod uwagę w szczególności tematykę, oryginalność dzieła i wpływ dzieła na rozwój nauki.
 3. Przeciwdziała się zjawiskom naruszenia przez autorów zasad etycznych takich jak plagiat, autoplagiat, nieprawdziwe dane lub lista autorów, ghostwriting czy guest authorship.
 4. Wymagane jest ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w powstanie utworów wieloautorskich.
 5. Złożony do rocznego planu wydawniczego materiał, spełniający kryteria monografii naukowej podlega recenzji przez co najmniej jednego recenzenta, którego wskazuje Rada Wydawnicza.
 6. Recenzja naukowa ma formę pisemną i zawiera ocenę merytoryczną i formalną recenzowanego materiału do publikacji zwartej.
 7. Respektowane są prawa autorskie autorów poprzez oznaczenie autora i jego dzieła.
 8. Prace redakcyjne i edytorskie nad tekstem zakwalifikowanym do wydania są wykonywane rzetelnie i profesjonalnie. Zwraca się uwagę na przestrzeganie przez autorów właściwych zasad pisowni, wiarygodności źródeł, na które się powołują, stosowania cytatów i zapożyczeń.
 9. Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie autorskich umów wydawniczych, które regulują wszelkie sprawy prawnoautorskie.
 10. Publikacjom nadawane są numery ISBN, e-ISBN.
 11. Wydawca zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.


Zasady etyczne obowiązujące autorów

 1. Autorzy mogą zgłaszać do wydania tylko materiały oryginalne swojego autorstwa zawierające rzetelny opis zastosowanych w pracy metod i obiektywną interpretację wyników, wcześniej nieopublikowane i niezgłoszone do publikacji w innych wydawnictwach, czasopismach lub środkach przekazu elektronicznego (na przykład w serwisach internetowych). Wszelkie wykryte formy plagiatu i autoplagiatu będą podstawą do odrzucenia pracy.
 2. W wypadku utworów wieloautorskich (prac zbiorowych) autor zgłaszający publikację do wydania ma obowiązek ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie dzieła
  i określić autorstwo poszczególnych jego fragmentów. Ma także obowiązek podać źródła finansowania publikacji (na przykład dotacje, granty międzynarodowe czy krajowe), a także poinformować o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 3. Wykorzystane w utworze fragmenty tekstów, tabele, ryciny, ilustracje, zdjęcia schematy itp., pochodzące z innych dzieł, są chronione prawem autorskim. Autorzy są zobligowani do poszanowania praw autorskich innych osób oraz do wykazania i właściwego cytowania publikacji wykorzystanych podczas tworzenia utworu, a także tych, które miały wpływ na ideę badań. Wszystkie publikacje wykorzystane przy tworzeniu utworu muszą być wymienione w wykazie źródeł (bibliografii załącznikowej). Autor ponosi także odpowiedzialność za aktualny stan prawny treści utworu, przywoływanych przepisów, orzecznictwa i doktryny.
 4. Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.
 5. Autor zobowiązany jest do przestrzegania wymogów technicznych i formalnych obowiązujących w wydawnictwie. Powinien także odnieść się do wszystkich uwag wskazanych przez redaktora na każdym etapie procesu wydawniczego i odnieść się do nich.
 6. Autorowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o przebiegu procesu recenzyjnego. Po otrzymaniu recenzji ma on obowiązek dokonać sugerowanych zmian i poprawek.
 7. W wypadku nieprzestrzegania przez autora zasad etyki publikacyjnej wydawca — Akademia Policji w Szczytnie zastrzega sobie możliwość odrzucenia tekstu.


Zasady etyczne obowiązujące recenzentów

 1. Wydawca przykłada ogromną wagę do jakości recenzji złożonych prac.
 2. Recenzja musi mieć formę pisemną przygotowaną według wzoru udostępnionego przez Wydawcę i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu pracy do publikacji lub jej odrzuceniu.
 3. Osoba otrzymująca propozycję przygotowania recenzji zobowiązana jest ocenić swoje kompetencje merytoryczne oraz praktyczne możliwości sporządzenia recenzji w wyznaczonym czasie, a w razie wątpliwości odmówić recenzowania.
 4. Wybrany recenzent nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich relacjach osobistych, z autorem recenzowanego dzieła.
 5. Recenzent jest zobowiązany dokładnie zapoznać się z recenzowanym dziełem, jasno wyrazić swoje poglądy i dochować wszelkich starań, aby obiektywnie, rzetelnie i uczciwie ocenić aktualność tematyki, stopień zainteresowania czytelników podjętą problematyką, oryginalność, poprawność metodologiczną i językową oraz adekwatność wykorzystanych źródeł. Powinien także ujawnić ewentualne podejrzenie o plagiat oraz uchybienia w przytaczaniu danych oraz powstrzymać się od osobistej krytyki.
 6. Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb ani czerpać z niej korzyści oraz wypowiadać się na jej temat przed jej opublikowaniem. Wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje są poufne, więc nie może on ujawniać osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych do wydania utworów (wyjątkiem są tu osoby zaangażowane w proces wydawniczy).
 7. Recenzent jest zobowiązany do poinformowania o naruszeniu norm obowiązujących
  w procesach badawczych oraz o sytuacji nieprzestrzegania zasad etyki publikacyjnej wydawcę — Akademię Policji w Szczytnie.


Zasady etyczne obowiązujące tłumaczy

 1. Tłumacz zobowiązuje się do zapewnienia najwyższej jakości przekładu, wykorzystując dostępną mu wiedzę i umiejętności.
 2. Tłumacz powinien sprawdzić, czy tłumaczenie nie narusza praw osób trzecich do zawartych w tekście materiałów.
 3. W wypadku trudności z dotrzymaniem wyznaczonego terminu wykonania zlecenia tłumacz jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wydawcę.
 4. W przypadku tłumaczenia kolejnego wydania publikacji tłumacz powinien upewnić się, że nie doszło do plagiatu istniejącego przekładu.