Sprzedajność funkcjonariusza Policji. Aspekty normatywne i kryminologiczne (ebook)

34,15 

Symbol: 76-0631
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Monika Porwisz

Opis

Opis produktu:

Format: B5

Stron: 452

Oprawa: twarda

===============

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

 

Rozdział 1. Rys historyczny przestępstwa sprzedajności

1.1. Ustawy z 1920 i 1921 r. o odpowiedzialności urzędników za przestępstwa popełnione z chęci zysku

1.2. Kodeks karny z 1932 r.

1.2.1. Podmiot przestępstw urzędniczych

1.2.2. Strona podmiotowa

1.2.3. Przedmiot ochrony

1.2.4. Strona przedmiotowa

1.2.5. Kary

1.2.6. Przekupstwo w kodeksie karnym z 1932 r.

1.3. Dekret z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa

1.4. Kodeks karny z 1969 r.

1.4.1. Podmiot przestępstwa

1.4.2. Strona podmiotowa

1.4.3. Przedmiot ochrony

1.4.4. Strona przedmiotowa

1.4.5. Kary

1.4.6. Przekupstwo w kodeksie karnym z 1969 r.

1.5. Dekrety w czasie obowiązywania stanu wojennego

 

Rozdział 2. Prawnokarne aspekty sprzedajności

2.1. Regulacja sprzedajności w kodeksie karnym z 1997 r.

2.1.1. Uwagi wprowadzające

2.1.2. Podmiot przestępstwa i strona podmiotowa

2.1.3. Przedmiot ochrony i strona przedmiotowa

2.1.4. Typy sprzedajności

2.1.5. Kary, środki karne, przepadek i środki kompensacyjne

2.1.6. Ustawowa klauzula subsydiarności

2.1.7. Konstrukcje prawne wyłączenia lub łagodzenia odpowiedzialności

2.1.8. Podsumowanie

2.2. Polskie regulacje antykorupcyjne

2.2.1. Regulacje ustawowe

2.2.2. Przepisy regulujące pragmatykę policyjną

2.2.3. Strategie antykorupcyjne

2.3. Międzynarodowe prawodawstwo antykorupcyjne

2.3.1. Działania antykorupcyjne Rady Europy

2.3.2. Działania antykorupcyjne Unii Europejskiej

2.3.3. Działania antykorupcyjne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

2.3.4. Działania antykorupcyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych

2.3.5. Penalizacja korupcji na płaszczyźnie pozaeuropejskiej

2.3.6. Podsumowanie

 

Rozdział 3. Etiologia zjawiska sprzedajności

3.1. Refleksje na temat definicji sprzedajności

3.2. Przyczyny sprzedajności

3.3. Sprzedajność w świetle teorii kryminologicznych

3.3.1. Kryminologia pozytywistyczna

3.3.2. Kryminologia antynaturalistyczna

3.3.3. Kryminologia neoklasyczna

3.3.4. Podsumowanie

3.4. Media a zjawisko sprzedajności funkcjonariusza Policji

 

Rozdział 4. Przeciwdziałanie zjawisku sprzedajności funkcjonariuszy Policji

4.1. Uwagi wprowadzające

4.2. Perspektywa prawna przeciwdziałania sprzedajności

4.3. Możliwości usprawnienia działań instytucjonalnych w zakresie przeciwdziałania sprzedajności

4. Perspektywa edukacyjna przeciwdziałania sprzedajności

 

Rozdział 5. Zjawisko sprzedajności w świetle przeprowadzonych badań

5.1. Założenia metodologiczne

5.1.1. Przedmiot, cel i zakres badań

5.1.2. Konceptualizacja badań

5.1.3. Problemy i hipotezy badawcze

5.1.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

5.1.5. Organizacja i przebieg badań

5.2. Etiologia i fenomenologia zjawiska sprzedajności w świetle badań ? wybrane zagadnienia

5.2.1. Charakterystyka respondentów

5.2.2. Obszary występowania sprzedajności w opinii respondentów

5.2.3. Przyczyny sprzedajności i sposoby przeciwdziałania w opinii funkcjonariuszy Policji

5.2.4. Rozmiary, struktura i dynamika przestępstw sprzedajności w świetle badań aktowych

5.3. Interpretacja i ocena wyników badań

5.3.1. Wnioski z badań sondażowych

5.3.2. Wnioski z analizy akt postępowań karnych

5.3.3. Wnioski i postulaty de lege ferenda

 

Zakończenie

Wykaz tabel

Wykaz rysunków

Bibliografia